Finansiell analys

Sammanfattning och utblick framåt

Året som gått
Årets resultat: 100 mnkr
Årets resultat uppgår till +100,1 mnkr. Det är en väsentlig förbättring med 52,5 mnkr mot 2014 års resultat på +47,6 mnkr. Resultaten påverkas emellertid av jämförelsestörande poster. 2015 års balanskravsresultat uppgår till 97,2 (44,8) mnkr, rensat från jämförelsestörande poster 77,5 (40,5) mnkr. Balanskravsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4,2 procent av skatte-intäkter och statsbidrag. Koncernens resultat 2015 blev 133,6 mnkr.
Kommunens taxefinansierade verksamheter, Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning (RH), redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +1,7 mnkr och för RH -10,9 mnkr.
Some descriptionÅrets budgetöverskott är 75,5 mnkr och sammanfattas i tabellen:


Balanskravet klaras
Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat ska vara minst ett nollresultat. Värmdö kommun lever med god marginal upp till lagens krav.

Finansiella mål uppnådda
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning innefattar finansiella mål, måluppfyllelsen 2015 är enligt följande:
• Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatte
intäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag ska vara minst 2 procent exklusive engångsposter 
(ca 40 mnkr). Resultat uppgick till 4,2 procent, målet är således uppnått.
• Soliditeten ska öka. Soliditeten ökade med 0,6 procentenheter, målet är således uppnått.
• Nämndernas budgetavvikelse ska vara positiv eller 0 procent. Budgetavvikelsen uppgick + 0,3 procent, målet är således uppnått.
• Affärsdrivande verksamhet, avgiftsfinansieringsgraden ska över tid vara 100 procent, verksamhetens skuld till skattekollektivet får uppgå till 15 procent av omsättningen. Under kort tid tillåts skuldsättningen öka till 25 procent, det förutsätter dock att det finns en tydlig plan för återbetalning. Renhållningsverksamheten redovisar ett betydande underskott år 2015, men underskottet förutsätts täckas över tid. Skulden ligger över 15 procent men under 25 procent, år 2016 har renhållningstaxan höjts vilket talar för att skulden kommer att sjunka innevarande år.

Skatteintäkter
Prognoserna för skatteunderlagets tillväxt har varit ganska stabila under år 2015. Jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut hösten 2014 steg förväntningarna något under året vilket ledde till att budgeten reviderades med +4,0 mnkr. Emellertid sänktes prognosen i slutet av året, vilket gjorde att utfallet i bokslut jämfört med den reviderade budgeten blev – 4,8 mnkr.
Under året infördes två nya generella bidrag, kompensation för höjd arbetsgivaravgift för unga och tillfällig kompensation för flyktingsituationen. Ersättningen för ungdomsarbetsgivaravgiften uppgick till 3,0 mnkr. I kompensationen för flyktingsituationen tilldelas Värmdö kommun 3,9 mnkr för 2015-2016, varav 0,3 mnkr tillgodogjorts 2015 års bokslut.

Skatteintäkterna ökade mer än nettokostnaderna
Intäkterna från skatter och utjämning steg 2015 med 4,8 (2,9) procent. Det kan jämföras med att verksamhetens nettokostnader steg med 3,6 (5,9) procent. Detta bidrar till det förbättrade resultatet för kommunen.

Nämndernas överskott: +5,7 mnkr
Nämnderna redovisar ett överskott på +5,7 (-12,5) mnkr jämfört med budget. Det är en stark förbättring mot 2014.
Variationen är stor mellan nämnderna där vård- och omsorgsnämnden redovisar -40,2 mnkr och 
kommunstyrelsen +22,1, kultur- och fritidsnämnden +11,0 och utbildningsnämnden +10,5 mnkr.

Befolkningstillväxten fortsätter
Invånarantalet i Värmdö kommun fortsätter att växa och ökade under 2015 med 566 (757) personer till 41 107 (40 541) invånare.

Något högre investeringstakt
Investeringsutfallet på 294,5 (268,9) mnkr ligger knappt 10 procent över föregående års nivå.
Låneskulden uppgår till 1 583,0 mnkr, en ökning med 71,3 mnkr jämfört med 2014. Skuldsättningen är fortfarande hög och medför att en betydande del, ca 27,1 (35,9) mnkr, av kommunens skatteintäkter går till att betala räntor. Räntekostnaderna för de långfristiga lånen har minskat med ca 8,8 mnkr trots att låneskulden ökat jämfört med 2014. Detta beror på sänkta marknadsräntor samt omplacering av krediter med lägre marginaler. På några års sikt finns en betydande risk för högre räntor än dagens nivåer.

Soliditeten förbättrad
Kommunens soliditet 2015 har stärkts något jämfört med 2014 och uppgår till 27,4 (26,8) procent. Nyckel-
talet ska dock jämföras med rikets genomsnitt som 2014 var 48 procent, avsevärt högre än Värmdös.  

Utblick framåt
Svensk ekonomi tillsammans med kommunernas skatteunderlag växer kraftigt. Tillväxten för både 2015 och 2016 väntas bli över 4,0 procent. Den främsta förklaringen är en tilltagande befolkningstillväxt beroende på asylinvandring och höga investeringsnivåer i offentlig sektor. Detta gör att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten pressas ned mot 6,5 procent. Sysselsättningsökningen och växande pensionsinkomster gör att skatteunderlagstillväxten accelererar 2016.
SKL ser stora kostnadsökningar i kommunerna under 2015, på uppemot fem procent. Kostnaderna väntas öka kraftigt även under 2016. Det är en snabbare ökning än på mycket länge. Med anledning av stora investeringar ökar skulderna i kommunsektorn för andra året med över 10 procent, eller drygt 50 miljarder.
Det demografiska trycket i Värmdö har varit ganska måttligt under några års tid. Detta har haft en återhållande effekt på kostnadsutvecklingen, vi kommer att se betydligt större volymökningar de närmaste åren. De demografiska behoven växlas upp jämfört med det historiska genomsnittet. Exempelvis kommer antalet gymnasieelever återigen att öka efter flera års minskning.
Under flera år har några nämnder i Värmdö kommun visat relativt kraftiga underskott jämfört med budget. Flera av dessa nämnder visar en bättre resultatutveckling med överskott under 2015. Det är väsentligt att denna positiva utveckling blir varaktig för att kommunen ska klara framtida kostnadsökningar som volymökningar och investeringsbehov kräver.  
Försäljningen av minoritetsposten i VärmdöBostäder AB inbringade till Kivab (moderbolaget) en köpeskilling om drygt 700 mnkr, vilket skapat utrymme för finansiering av framtida nyinvesteringar i bostadsbyggande. Följaktligen hade Kivab per 2015-12-31 en stor kassa. Under år 2016 kommer denna till största delen att utlånas till Värmdö kommun för att användas för att lösa in externa krediter och därmed begränsa koncernens skuldsättning för några år framåt. Kommunens externa låneskuld kommer att strax efter halvårsskiftet 2016 ha sänkts till ca 1 miljard kronor.
Värmdö har inom flera områden höga avgifter i jämförelse med andra kommuner. Denna bild bekräftas av en särskild utredning, gjord under 2015, av de mest betydelsefulla avgifterna. I budget 2016 togs steg mot en anpassning, några avgifter sänktes, mestadels frystes de på 2015 års nivå. Inför 2017 kan finnas anledning att överväga ytterligare anpassning.

Some descriptionFinansiell analys

Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RK-modellen. Den utgår ifrån fyra finansiella aspekter: resultat, kapacitet, risk och kontroll. 

Syftet är att identifiera finansiella möjligheter och problem samt att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushåll­ning. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.

Resultat och kapacitet
Resultatperspektivet visar vilken balans som finns mel­lan löpande intäkter och kostnader under året och över tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och dess orsaker, balanskravsutredningen och investeringsutvecklingen. I kapacitetsperspektivet analyseras kommunens finansiella situation i ett längre perspektiv, exempelvis soliditetsutveckling och skuldsättning.

Some descriptionPositivt resultat 2015
Kommunen
Värmdö kommun uppvisar ett starkt resultat för 2015, trots att resultatet påverkats av flera jämförelsestörande poster.

Koncernen
Sedan år 2013 finns en aktiebolagsrättslig koncern med Kommunhuset i Värmdö AB (helägt av kommunen), som i sin tur äger övriga dotterbolag. Koncernens resultat uppgick 2015 till +133,6 (57,9) mnkr, väsentligt bättre än 2014, även rensat för jämförelsestörande poster. Det förklaras i huvudsak av kommunens markanta resultatförbättring. Dotterbolagen redovisar resultat enligt följande: VärmdöBostäder AB +8,1 (4,6) mnkr, Gustavsbergsbadet 0,0 (-0,1) mnkr och Värmdö Hamnar AB +3,0 (1,9). Till bilden hör att kommunen under året tillfört Gustavsbergsbadet AB ett driftbidrag om 7,3 mnkr. Moderbolaget, Kommunhuset i Värmdö AB, som har sålt aktier i VärmdöBostäder AB, redovisar en vinst på 688,2 mnkr. Med rådande redovisningsprinciper påverkar reavinsteffekten inte koncernens driftsresultat. Mer information om bolagskonstruktionen finns i avsnittet om koncernen Värmdö kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some description

Skatte- och nettokostnadsutveckling
En grundläggande orsak till det förbättrade resultatet 2015 exklusive jämförelsestörande poster är att ökningstakten för skatteintäkter och skatteutjämning (4,8%) var högre än kommunens nettokostnadsutveckling (3,6%).
Lönekostnaderna, som utgör den i särklass största delen av kostnaderna, har stigit med ca 4,6 procent exklusive sociala avgifter. Inflationen har samtidigt varit 0,0 procent.


 

 

 

 

 

 

 

Some descriptionGod ekonomisk hushållning – Balanskravet uppfyllt
Kommunallagen anger att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Det innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras.
För Sveriges kommuner gäller 
balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje enskilt år måste överstiga kostnaderna. Balanskravsutredningen visar att Värmdö har efterlevt balanskravet 2015 med god marginal.  
Kommunens ekonomiska resultat (sista raden på resultaträkningen) är utgångspunkten vid avstämningen av balanskravet. Resultatet korrigeras för realisationsvinster (försäljning av fastigheter) samt återföring av den reservering av återbetalda AFA-medel som används för strukturåtgärder inom utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Årets balanskravsresultat uppgår till +97,2 (44,8) mnkr.
Det finns en möjlighet för kommunerna att i balanskravsutredningen reservera delar av ett positivt ekonomiskt resultat i en resultat
utjämningsreserv. Reserven kan senare användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Värmdö kommun har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning, men valt att inte införa en resultatutjämningsreserv.

 

 

Some descriptionDriftkostnadsandelen sjönk
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan löpande kostnader och intäkter. Detta kan mätas genom att se hur stor andel kommunens löpande netto
kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande.
År 2015 uppgick driftkostnadsandelen till 95,1 procent, 2,5 procent
enheter lägre än 2014.

 

 Some descriptionInvesteringarna högre än föregående år
Investeringarna i kommunen har ökat under 2015, mer om investeringar går att läsa i avsnittet Sammanfattning av nämndernas och bolagens investeringar.
Nyckeltalet avskrivningar i relation till nettoinvesteringar visar i vilken utsträckning kommunen ny- eller reinvesterar och om kommunen i längden riskerar kapitalförstöring. Nyckeltalet ligger i nivå med föregående år. Värmdö har under den senaste treårsperioden legat avsevärt under 100 procent vilket indikerar att kommunen har byggt upp tillgångar.

Some descriptionKoncernen
2015 uppgick bolagens investeringar till 311,9 mnkr, en liten ökning mot tidigare år beroende på högre investeringar för kommunen.

 

 

 

 

 

 

Some descriptionSjälvfinansieringsgraden av 
investeringar ökar
Självfinansieringsgraden visar i vilken 
grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Ambitionen bör vara att genom egna tillförda medel så långt möjligt finansiera investeringar för att inte behöva ta av sparade pengar eller tvingas låna externt. Tabellen visar att över hälften av kommunens investeringar har finansierats med driftresultatet, exkluderat VA-investeringar uppgår självfinansieringsgraden till 83,7 procent. VA-utbyggnaden svarar för ca 47,1 mnkr av investeringarna. Dessa ska finansieras av VA-kollektivet och inte inom ramen för kommunens skattefinansierade verksamhet.

Kommunen
Kommunkoncernen hade 2015 222,2 mnkr kvar av driftintäkter när den löpande verksamheten hade finansierats. Det kan jämföras med investeringar på 311 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick därmed till 71,4 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Some descriptionSoliditeten förbättrad
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med egna medel och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Soliditeten påverkas av 
resultatet och förändringen av tillgångar och skulder.
En hög soliditet indikerar ett gynnsamt utgångsläge och en låg soliditet visar motsatsen. Den årliga förändringen av soliditeten är ofta ett mer intressant mått på kommunens finansiella status. Kommunens 
investeringar och andelen av dessa som finansieras med egna medel påverkar soliditeten och förbättras om kommunen amorterar på låneskulden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some descriptionKommunen
Kommunens soliditet uppgick 2015 till 27,4 procent, vilket är en förbättring mot tidigare år. Kommunens eget kapital har ökat med 100,1 mnkr medan tillgångarna har ökat med 296,0 mnkr.
Värmdö kommuns soliditet är dock fortfarande betydligt lägre än rikets genomsnitt som 2015 var 47,7 procent. Det beror i första hand på att investeringarna i verksamhetens fastigheter under lång tid huvudsakligen finansierats med lån.
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas, i enlighet med gällande rekommendationer, inte som skuld i balansräkningen. De rubriceras i stället som en ansvarsförbindelse och påverkar därmed inte formellt soliditeten. Åtagandet är ändå en realitet och kommer att utfalla i pensionsutbetalningar i framtiden. Om ansvarsförbindelsen tas med i beräkningen blir kommunens soliditet 12,4 procent.


Some descriptionKoncernen

Koncernens soliditet har stigit kraftigt efter försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB och uppgår till 36,2 procent. Omräknad med samtliga pensionsåtaganden beaktade var den 25,2 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Some descriptionLåneskulden ökade 2015

Kommunen
Kommunens totala skulder ökade under året till 3 296 mnkr. Av detta avser 1 583,0 mnkr skulder till kreditinstitut, även det en ökning, med 71,3 mnkr. Avsättningarna för pensioner, intjänade från och med 1998, som också är en form av skuldsättning, ökade med 15,8 mnkr till 218,7 mnkr. I diagrammet nedan ingår även ansvarsförbindelsens pensioner och då blir skulden väsentligt högre, totalt 3 295,6 mnkr, vilket är en ökning med ca 250 mnkr jämfört med 2014.

 

 

 

 

 

 

Some descriptionKoncernen
Den något höjda investeringstakten jämfört med 2014 avspeglar sig även i koncernens skuldsättning. Den 
totala skulden ökade under året med 203,0 mnkr till 3 312,3 mnkr, varav långfristiga skulder och avsättningar utgjorde 2 831,8 mnkr, övriga skulder var kortfristiga.
Av koncernens långfristiga lån vid årsskiftet återfanns 587,5 mnkr i VärmdöBostäder AB vilket är en minskning med 9,5 mnkr. Därutöver 
har Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Hamnar AB krediter från Värmdö kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

Some descriptionKommunens intäkter
Kommunens klart största intäktskälla är skatteintäkterna, som år 2015 uppgick till 1 860,8 mnkr 
eller 67,9 procent av de totala intäkterna. En krona på skatten motsvarar knappt 100 mnkr. Verksamhetens övriga intäkter, bl a avgifter och 
ersättningar för olika utförda tjänster, uppgick år 2015 till 686,4 mnkr eller 25,0 procent av kommunens sammanlagda intäkter.

 

 

Some descriptionKommunalskatten är oförändrad
Kommunalskatten i Värmdö var oförändrad 2015 jämfört med 2014. Fyra av länets 26 kommuner hade under året högre kommunalskatt än Värmdö. Skillnaden mot länsgenomsnittet minskade, beroende på skattehöjningar i andra kommuner. I landet förbättrades Värmdös ranking från plats 77 till plats 67 (enligt principen låg kommunalskatt ger hög ranking).
Ser man däremot till den totala utdebiteringen, inklusive landstingsskatt, låg Värmdö 2015 2 öre över rikets genomsnitt. Möjligheterna 
att lösa framtida ekonomiska problem genom skattehöjningar är mot denna bakgrund ytterst begränsade. Kommunfullmäktige har för 2016 beslutat om en skattesats om 19,88, inkluderad en skatteväxling med landstinget på 2 öre, därmed en real skattesänkning med 5 öre.

Risk – kontroll

Riskperspektivet analyserar de 
finansiella risker som kommu­nen kan utsättas för och som kan påverka resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyseras kassalikviditet, borgensåtaganden samt pensionsskuld.
I kontrollperspektivet redovisas hur finansiella målsättningar och planer följs, här analyseras exempelvis bud­getföljsamheten.
God ekonomisk hushållning gör att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kommunen bör ha en sådan kortsiktig betalningsberedskap att den kan betala löpande utgifter utan besvär.

Likviditet
Likviditeten är för närvarande inte någon nyckelfråga i den kommunala sektorn. Kommunerna har normalt sett inte några svårigheter att skaffa rörelsekapital. Det kan ändå vara motiverat att mäta kassalikviditeten, som är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid ett värde på 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.
Some descriptionKommunen har förbättrat sin kassalikviditet väsentligt sedan 2013 och 2014. Som regulator avseende likviditeten har kommunen och de kommunägda bolagen ett gemensamt koncernkonto, till vilken kopplats en checkräkningskredit.
I de kortfristiga skulderna ingår poster som endast delvis blir föremål för utbetalning inom den närmaste tiden. Some descriptionDet gäller till exempel semesterlöneskulden på 47,1 mnkr.
För koncernen har rörelsekapitalet och kassalikviditeten påverkats starkt av försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB, det finns beskrivet under Koncern Värmdö kommun.

Finansiella nettotillgångar
Likviditeten bör ses ihop med skuldsidan. Exempelvis innebär en förbättrad likviditet i kombination med sänkt skuldsättning att kommunens finansiella handlingskraft stärks. Ett mått som beskriver detta förhållande är finansiella nettotillgångar (=skillnaden mellan finansiella 
tillgångar och skulder).
Vid årsskiftet översteg skulderna omsättnings- och finansiella anläggningstillgångar med knappt 1,7 miljarder kr. Det är en avspegling av att stora delar av kommunens investeringar under lång tid lånefinansierats.

Some description

Ränterisker
Kommunens låneskuld, 1 583,0 mnkr (en ökning under året med 71 mnkr) är fördelad på fyra olika låneinstitut. Lån på totalt 947 mnkr (ca 60 procent av den totala upplåningen) är placerade hos Kommuninvest. Koncernens låneskuld uppgick vid årsskiftet till 2 171,4 mnkr.
Snitträntan under 2015 har varit 1,75 procent, en minskning med 0,75 procentenheter jämfört med 2014.
Reporäntan, som för de flesta lån utgör basen för kommunens räntekostnad, sänktes under året från 0,0 procent till -0,35 procent. Detta har bidragit till lägre finansiella kostnader för kommunen.
Räntekostnaderna på kommunens långfristiga lån uppgick till 27,1 (35,9) mnkr. Koncernens totala räntekostnader uppgick till 40,9 (51,7) mnkr, också det en minskning.
En ränteuppgång på en procent motsvarar på sikt en resultatpåverkan för kommunen på 16 mnkr (koncernen på ca 22 mnkr). Utifrån fastställd finanspolicy, med bl a riktlinjer för fördelning av lån med olika räntebindningstider, används derivatinstrument, ränteswapar, i syfte att begränsa riskerna. Därmed begränsas också effekten av en räntehöjning, den blir således under något år väsentligt lägre än de teoretiska 16 mnkr.

Some descriptionBorgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden avser till allra största delen dotterbolaget VärmdöBostäder AB. Genom borgen begränsas upplåningskostnaderna genom att dyrare upplåning mot pantbrev undviks.
Kommunens samlade borgens
åtaganden ligger i nivå med föregående år.  
VärmdöBostäder AB uppvisar en stabil ekonomisk utveckling och därvidlag är kommunens ekonomiska risk på kort sikt måttlig. Bolaget betalar en särskild borgensavgift till kommunen i relation till kommunens borgensåtaganden.
Kommunens övriga åtaganden avser till övervägande del borgen till föreningar och föreningsägda bolag. Åtaganden avser Ekvallen Värmdö AB, Gestio Ingarö AB, Möja idrottsförening, Gustavsbergs Tennisklubb samt Gustavsbergs Ryttarsällskap AB. Kommunens resterande förlustansvar för statliga bostadslån avseende småhus är numera marginellt.
Kommunen ingick 2010 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som är medlemmar har ingått likalydande borgensförbindelser. För 2015 överstiger dock kommunens andel av Kommuninvests totala tillgångar andelen av de totala förpliktelserna, därför ses den finansiella effekten av den solidariska borgen som 0.

Some descriptionPensionsåtagande inklusive 
särskild löneskatt
Kommunens sammanlagda pensionsåtagande avseende avtalspension 
uppgick vid årsskiftet till 821,9 mnkr, det är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Däremot ökar utbetalningarna av pensioner relativt snabbt, år 2015 utbetalades 31,0 mnkr inklusive löneskatt.
Pensionsåtagandet för tiden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Det uppgick 2015 till 552,9 mnkr, därmed ligger 66,0 procent av kommunens pensionsåtaganden utanför balansräkningen. Dock minskar numera ansvarsförbindelsen från år till år.
Sedan 1998 belastar kostnaderna för pensioner kommunens resultat det år pensionerna faktiskt intjänas. Nuvarande avtal innehåller dels en avgiftsbestämd, individuell del, vars placering arbetstagaren själv råder över, dels en förmånsbestämd del för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Detta åtagande ackumuleras successivt som en avsättning i kommunens balansräkning och ”återlånas” i kommunens verksamhet. Kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen stiger relativt snabbt och avsättningen uppgår nu totalt till 218,7 mnkr.
Ett nytt, helt avgiftsbestämt pensionsavtal gäller från 2014. Detta avtal gäller dock bara för arbetstagare som är födda från och med 1986, vilket innebär att det kommer att ha en i det närmaste försumbar effekt på kommunens ekonomi de närmaste åren.

Budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet
Resultatet på 100,1 mnkr är 75,5 mnkr bättre än budgeterade 24,6. Nämndernas budgetöverskott uppgår till 5,7 (-12,5) mnkr. vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgetomslutningen. Även finansförvaltningen gör ett bättre resultat än föregående år.
Nämndernas budgetföljsamhet visar stor spridning. Mera om detta finns att läsa i avsnittet Sammanfattning av nämndernas och bolagens utfall.
En god prognossäkerhet ger förutsättningar för att kunna göra relevanta korrigeringar i ekonomin. Det är naturligtvis särskilt viktigt när marginalerna är små.
Årets utfall för nämnderna är bättre än BUP 3. Framför allt är det socialnämnden som förbättrat sitt resultat sedan BUP 3, på grund av ej prognostiserade intäkter från migrationsverket.  

Some description

Känslighetsanalys
Värmdö kommun påverkas av en mängd olika ekonomiska händelser, en del av dessa ligger utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysen visar hur olika förändringar påverkar kommunens kostnader och intäkter.
Tabellen indikerar att förutsättningarna för kommunens ekonomi snabbt kan förändras, att små förändringar kan innebära stora belopp. Tabellen illustrerar ganska väl kommunens behov av att ha en finansiell beredskap för oförutsedda händelser.

Some description