Sammanfattning av nämndernas och bolagens ekonomiska utfall

Some description
Nämndernas samlade budgetavvikelse

I detta avsnitt kommenteras endast några faktorer av övergripande karaktär och större avvikelser, nämndernas ekonomiska utfall analyseras närmare i respektive nämndavsnitt. Resultaten för den taxefinansierade verksamheten (vatten och avlopp samt renhållning) balanseras inom verksamheterna och påverkar inte kommunens driftresultat.
Nämndernas samlade nettoöverskott mot budgeten uppgår till 5,7 (-12,5) mnkr. En majoritet av nämnderna uppvisar positiva budgetavvikelser.
Kommunstyrelsens budgetöverskott beror framför allt på oförbrukade 
projektmedel, dessa avser främst medel för högskolesatsning, e-handel, e-arkiv, medfinansiering av bredbandssatsningar samt medel för genomförande av besökscentrum i Ekobacken. I allmänhet handlar det om att projekten tar flera år att genomföra, således förutsätts att kvarstående projektmedel i huvudsak överförs till år 2016.
Utbildningsnämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett överskott om 13,0 mnkr, vilket förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal. Verksamheter i egen regi redovisar ett underskott på -4,4 mnkr. I stort sett alla verksamheter med underskott har haft för höga personalkostnader i förhållande till intäkter.
Kultur- och fritidsnämndens överskott beror främst på senarelagda investeringar och projekt inom idrotts- och fritidsverksamheten, exempelvis det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn.
Vård- och omsorgsnämndens underskott är fördelat mellan både finansiering och utförare i egen regi.  Den främsta orsaken till underskotten för verksamheter i egen regi är högre personalkostnader. Funktionshinders underskott beror på fler och dyrare externa placeringar. För äldre beror avvikelsen på högre kostnader för särskilt boende. Åtgärder för budget i balans påbörjades sommaren 2015 då placeringar sågs över, beslut omprövades och möjlighet erbjöds för brukare att flytta ”hem” från externa placeringar.
Socialnämnden redovisar ett underskott beroende på höga kostnader för insatser inom socialtjänstlagen och LSS-lagstiftning. För institutionsplaceringar för barn och ungdomar är kostnaderna för externa boenden fortsatt höga och antalet ungdomar med beroendeproblematik och psykisk ohälsa har ökat. För akutboenden och skyddade boenden för våldsutsatta har behoven ökat. Inom socialpsykiatri- och beroendegruppen har skett fler placeringar än budgeterat, placeringstiden på externa stödboenden har blivit längre.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott, vilket främst hänförs till ett antal omfattande byggärenden samt högre produktion inom miljö- och hälsoskyddsområdet som genererats i samband med inventering av ett antal avlopp enligt kommunfullmäktiges mål att alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp vid utgången av 2020.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget, då avvikelserna är av engångskaraktär eller oförutsägbara.

VA-verksamheten visar ett överskott, vilket beror på lägre kapitalkostnader med anledning av brist på lagakraftvunna detaljplaner. Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott, utifrån en obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader.
Kommunens OH-kostnader har fördelats genom OH-påslag. Ett påslag avseende service från centrala funktioner har debiterats alla verksamheter med 1,8 procent förutom resultatenheter där påslaget varit 1,7 procent. Resultatenheterna har dessutom interndebiterats ett OH-påslag om 1,2 procent för finansiering av ledning, administration och service till respektive sektor.

Bolagens nettoresultat

Det sammanlagda resultatet för 
bolagen och bolagskoncernen exklusive försäljning av aktier i VärmdöBostäder AB har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år. Bostadsbolagets förbättrade resultat beror i huvudsak på högre hyresintäkter och att kostnader har varit lägre än budget, beroende på lägre kapital- och finansiella kostnader. Den goda resultatutvecklingen möjliggör en fortsatt hög ambition för underhållsåtgärder i beståndet. Gustavsbergsbadets redovisar i det närmaste +/- 0, vilket är 2,5 mnkr bättre än budget, beroende på högre intäkter med ökat antal besök. Stavsnäs Vinterhamn AB har under året absorberats in i moder-
bolaget Värmdö Hamnar AB genom en fusion.

Some description