Sammanfattning av nämndernas och bolagens investeringar

Investeringar – kommunkoncernen

Kommunkoncernens investeringsvolym uppgick till 312,0 (304,0) mnkr. Kommunen stod för 294,5 (268,9) mnkr vilket är en ökning jämfört 2014. 82,0 (79,5) mnkr av årets investeringar avser kommunens taxefinansierade verksamhet, varav det mesta hänförs till utbyggnad av vatten och avlopp. Bolagens samlade investeringar har minskat till 17,5 (35,0) mnkr. Investeringarnas självfinansieringsgrad uppgår till 62,2 (47,1) procent.

Some description

Nämndernas 
investeringar

Budgettekniken innebär att enskilda projekt budgeteras i sin helhet det år investeringen ska påbörjas, oberoende av om investeringen pågår under flera år. Det är en viktig förklaring till att 645,8 mnkr kvarstår oförbrukade vid årets slut. Om investeringen pågår under flera år förväntas överskottet överföras till kommande år.
Av årets utfall på 294,5 är 44,3 mnkr hänförda till avslutade investeringar och 52,4 till direktinvesteringar. Budgetöverskottet för avslutade investeringar uppgår till +3,8 mnkr och för direktinvesteringar till +5,3 mnkr.
Kommunstyrelsens investeringar under 2015 uppgår till 96,9 mnkr, en stor del av det består av köp av mark eller fastigheter. Förskolan Fabriksstaden är markanvisad och kommer att byggas under 2016, den kommer drivas av en extern entreprenör. Ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen har färdigställts och utveckling av Brunns centrum med anläggning av torg, parkering och lokalgata har nått granskningsskede. Infartsparkering Näsuddsvägen kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm ska uppföras, dessutom byggs en återvinningsstation i anslutning till infarts-
parkeringen. För Porslinsfabriken – ett kulturhus har förprojektering, arbete med programhandling fortsatt under 2015.  
Verksamheter i egen regi under utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har främst investerat i inventarier.
Kultur- och fritidsnämnden har investerat i konst och offentlig utsmyckning, inventarier i sporthallar och gymnastiksalar samt övriga fritidsinvesteringar. Under året har Gustavsbergs sporthall fått en ny resultattavla, entrén vid Farstaborgs idrottsplats har rustats upp, idrottsbyggnader har utrustats med skyltar och Ingarö IP har fått nya mål. Det tre kilometer långa motionsspåret på Ingarö, med Brunns skola som utgångspunkt, stod klart 2014. Arbetet med att anlägga belysning av spåret inleddes under 2015 och avslutas 2016.
Tekniska nämnden renoverar Farstavikens skola, vilket innebär att antalet platser i mellan- och högstadiet kommer utökas till ungefär 700 platser. Renoveringen sker etappvis och beräknas vara slutförd höstterminen 2017. Investering i fyra nya reservkrafter, tre för äldreboenden och en för Skogsbo är under uppförande. Ett arbete med att utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar och utbyte av ljuskällor i belysningsarmaturer till LED-belysning längs kommunala vägar pågår. Andra skattefinansierade investeringar kan nämnas energiåtgärder, reinvesteringar i fastigheter samt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Den taxefinansierade verksamheten har investerat i Kretsloppscentralen i Kil samt utbyggnad av VA-ledningar inom områdena centrala Gustavsberg, Stavsnäs by, Brunnsvägen samt Torshällsvägen, Hemmesta.

Bolagens investeringar

VärmdöBostäder ABs investeringar har legat på en förhållandevis låg nivå. Investeringar och större ombyggnader har skett till ett värde av 9,0 mnkr. Nyproduktionen har omfattat endast 1,5 mnkr avseende investeringar i anslutning till bostäderna i Mörtnäs med inflyttning under 2014. Gustavsbergsbadet AB och Värmdö Hamnar AB har haft mindre investeringar främst i inventarier och ombyggnation av verksamhetslokaler.