Värmdö kommuns medarbetare 2015

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, förhållningssätt och attityd en avgörande betydelse för vilken kvalitet och kundnöjdhet som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.

Some descriptionDen enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.
Personalomsättningen i Värmdö kommun har ökat under 2015 vilket till stor del kan förklaras av en stark påverkan av marknadskrafterna för vissa yrkeskategorier, bl a social-
sekreterare.  
Den medarbetarenkät som genomförts under 2015 visar dock en ökning i medarbetartillfredsställningen 
och på ett fortsatt starkt medarbetar-engagemang.

Utvecklingsinsatser 2015

Ledarutveckling i Värmdö kommun
Kommunens chefer är nyckelpersoner 
både för att stärka medarbetarresursen och för att Värmdö kommun ska nå sina mål och utvecklas i enlighet med visionen – Skärgårdens mötesplats. Därför satsar kommunen på cheferna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.
Inom ramen för ledarakademin har vi genomfört våra årliga utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt 
rekrytering. Under våren genomförde personalavdelningen en kundundersökning där bl a upplevelsen 
av våra interna utbildningar följdes upp. Enkäten visar att cheferna är nöjda med innehållet samt upplägget för våra utbildningar. Som ett resultat av enkätundersökningen kommer vi att under nästa år förändra upplägget för utbildningen i arbetsrätt samt se över möjligheten till e-learning inom ramen för ledarakademin.
Under året har vi genomfört två av våra nya utvecklingsinsatser för chefer, ”Klart ledarskap” för erfarna ledare samt ”Utvecklingsprogram för nya chefer”. Satsningen för nya chefer genomfördes i samarbete med kommunerna Ekerö, Norrtälje och Österåker. Programmet har initierats av Värmdö kommun och är en kommunöverskridande satsning på ledarutveckling där mentorskap och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör en viktig del.
Vid tre tillfällen under året har kommundirektören samlat
kommunens chefer till chefsdagar för att diskutera gemensamma frågor 
för samsyn, gemenskap och utveckling 
i riktning mot Ett Värmdö.

Samverkan
I början av året inriktades arbetet på att bilda den centrala samverkansgruppen, Cesam, som hade sitt första sammanträde i februari 2015. Då fattades beslut om införandet av samverkansgrupper på övriga nivåer i organisationen och de fackliga 
organisationerna ombads utse representanter till respektive samverkansgrupp. Därefter har arbetet inriktats på att få igång samverkansgrupper i verksamheterna.  Inom vissa enheter har det varit svårt att få till en fungerande samverkansgrupp då det saknats arbetsplatsombud. Ett projektarbete har i slutet på året initierats i samarbete med de fackliga organisationerna för att följa upp och identifiera utvecklingsområden i samverkansarbetet. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 då en handlingsplan kommer att utformas som blir grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Engagerade medarbetare – 
Medarbetarenkäten
Den medarbetarenkät som genomfördes under året syftar till att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för att kunna vidta förbättringsåtgärder. Resultatet visar att förtroendet för närmaste chef har ökat sedan föregående mätning. Området som visar störst förbättring sen förra mätningen är medarbetarsamtalet. Här uppger medarbetarna att man formulerar och följer upp individuella mål och att man får återkoppling på sitt arbete. Det område som de flesta anser behöver förbättras är förståelsen för och hur väl man känner till de övergripande målen såväl för sin sektor som de kommunövergripande.
Medarbetarengagemanget uttrycks i ett hållbart medarbetarindex, vilket används av de flera av Sveriges kommuner och därmed möjliggör jämförbarhet. Indexet mäter medarbetarnas uppfattning om engagemang, ledarskap och styrning. Värmdös resultat uppgår till 81 i år mot föregående mätning då vi hade 80. Värmdö kommun ligger därmed över rikssnittet som är 78.

Arbetsmiljö och hälsa

Värmdö kommun fortsätter att satsa på hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. 2015 höjdes beloppet för friskvårdsbidraget från 1000 kr till 2000 kr. Totalt utbetalades drygt 2,2 miljoner i friskvårdsbidrag under 2015. Nyttjandegraden ökade med 321 medarbetare till 1 201 st.

Arbetsskador och tillbud

Under 2015 rapporterades 161 arbetsskador jämfört med 2014 då det rapporterade 126 skador. Den flesta skador har uppstått i arbetet med brukare/klienter/elever och det är där som ökningen från föregående år har skett. Rapportörerna uppger att det handlar om brukarens/klientens/elevens problematik/handikapp eller att man har blivit fysiskt överbelastad vid förflyttning eller gjort ett lyft eller en ansträngande rörelse i samband med arbetet med brukare/klient/elev.
Det rapporterades 207 tillbud under 2015 mot 111 stycken under 2014. Ett tillbud beskrivs som en händelse som inte har orsakat skador men kunde ha gjort det om en person befunnit sig mitt i händelsen eller om situationen inte hade avstyrts. De rapporterade tillbuden har uppkommit i arbetet med brukare/klient/elev och den främsta orsaken rapporteras ha samband med den problematik/handikapp som finns hos individen. Andra orsaker uppges också vara tekniska så som dålig ventilation, material- och interiörfel i lokaler. Hos någon brukare/klienter saknas tekniska hjälpmedel som orsakar svårigheter vid förflyttningar.
Under året har chefer och skyddsombud erbjudits en utbildning om arbetsskador och tillbud som ger kunskaper om de krav som ställs på arbetsgivaren samt hur vi internt hanterar de rapporterade incidenterna. Utbildning kommer att erbjudas kontinuerligt varje år för att säkerställa en korrekt hantering.  

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat i Värmdö kommun under året. Trenden är densamma som i övriga landet och Värmdö mommunen arbetar systematiskt på att vända trenden. Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2015 till 8,5 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenhet från föregående år. Den största ökningen har skett för långtidssjukfrånvaro, d v s sjukfrånvaro under sammanhängande tid av minst 60 dagar, från 4,2 procent 2014 till 4,6 procent 2015. Korttidssjukfrånvaron har ökat marginellt med 0,1 procentenhet från 3,8 procent 2014 till 3,9 procent 2015. En ökning kan också ses i kvinnors sjukfrånvarosiffror från 8,9 procent 2014 till 9,5 procent 2015, medan männens sjukfrånvaro ligger oförändrad på 4,9 procent.
Tabellen nedan visar sjukfrånvaron
 för Värmdö kommun i olika kategorier. 
En ökning har skett inom samtliga redovisade kategorier med undantag 
av mäns sjukfrånvaro och medarbetare 
under 29 år.
Tabellen ovanför visar total sjukfrånvaron i de kommunala bolagen, där det har minskat för både Gustavs-
bergsbadet och Värmdö Hamnar.

Some description

Jämställdhet

Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 76,9 procent kvinnor och 23,1 procent män, vilket är en förändring av 0,8 procent ökning av män och 0,8 procent minskning av kvinnor jämfört med 2014. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2015
2015 års lönekartläggning, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löner

Utbetald lönesumma
Under 2015 betalade Värmdö kommun ut 868 miljoner kronor i löner exklusive sociala avgifter. Det är en ökning med 38 miljoner kronor eller 4,6 procent jämfört med 2014.

Medellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är fortfarande lägre än männens. Skillnaden har dock minskat med 0,9 procentenhet sedan 2014. Att kvinnor har lägre genomsnittlig lön beror till stor del på att stora kvinnogrupper finns inom yrkesområden där många saknar formell utbildning och där det inte föreligger krav på högre formell utbildning.

Some description

Personalomsättning

Personalomsättningen vid kommunen visar för första gången på flera år en ökning. Under 2015 var den externa personalomsättningen bland tillsvidareanställda medarbetare på 13,1 mot 10,0 procent 2014. Den ökade personalomsättningen kan till stor del förklaras av att marknadskrafterna för vissa yrkeskategorier bl a socialsekreterare starkt påverkat även Värmdö kommun.
Av avgångarna hänförs 75,7 procent (67,5) till uppsägning på egen begäran, 18,2 procent (20) till pensionsavgångar, 0,7 procent (3) till uppsägning från kommunen och 5,5 procent till övriga orsaker.

Övertid och mertid

Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2015 uppgick till totalt 45 557 timmar, vilket är en ökning med 16,2 procent jämfört med 2014 års värde som var 39 193 timmar. Efter att ha sett en minskning med över- och mertid i kommunen de senaste åren så kan vi se en ökning under 2015. Kvinnors övertid och mertid ligger på en jämn nivå under åren men det är mäns övertid och mertid som tidigare har sjunkit men nu återgått till samma nivå som 2012.

Kommunens medarbetare i siffror

Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tillsvidareanställda, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. Begreppet antal medarbetare i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.
 
Antal anställda per 
anställningsform
Totalt var 3 335 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2015 inklusive visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 558 månadsavlönade, varav merparten, 87,7 procent, är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2014. Antalet visstidsanställda med timlön är i princip oförändrad jämfört med 2014.

Some description

 

Some descriptionAntal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2015 till 2 365, vilket är en ökning med 5 stycken från föregående år. Ovanstående tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2015 uppgår till 92,5 procent.

Some description

Åldersfördelning
Diagrammet längst ner på sidan visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö kommuns medarbetare 
under den senaste åttaårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns en trend att gruppen medarbetare under 29 år och mellan 40 och 49 år ökar samt att gruppen 30 – 39 år sjunker.

Some description

Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension att ligga på en jämn nivå motsvarande de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Medarbetarna har möjlighet 
att gå i pension mellan 61 år och 67 års ålder.
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättnings-rekryteringar till följd av extern personalomsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare 
som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.