Kommunstyrelsens ordförande

Some descriptionEtt stort och varmt tack till alla medarbetare inom kommunens ansvarsområden. Det ni genom ert ansvarstagande, engagemang och fina arbete gör för Värmdö och dess invånare innebär att Värmdö kommun är en fin och bra plats att bo och verka i.

Ett år in i den nya 
mandatperioden
Värmdö kommuns bokslut visar ett positivt resultat för nionde året i rad, som vi alla ska vara både stolta och glada över. Det innebär att vi fortsatt har stora förutsättningar att hantera både oförutsedda händelser och att vi kan bidra med en ökad egenfinansiering vid investeringar.
Vi inleder denna mandatperiod med ett resultat på 100 miljoner. Vi avslutade den förra med ett resultat för hela mandatperioden på 290 miljoner. Skatten lämnades dock orörd och vi gjorde en omorganisation av nämndsorganisationen vid inledningen av året.
Stora satsningar har gjorts under 2015 och Värmdö kommun har bland annat avsatt medel för att renovera Farstavikens skola och kommunstyrelsens planutskott har initierat flertalet start-PM rörande bland annat Kvarnbergsterassen och Hemmesta centrum. Under hösten beslutade kommunfullmäktige att ge moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) i uppdrag att sälja 49 procent av aktierna i Värmdö Bostäder AB till Rikshem. 
Kommunfullmäktige har också godkänt den överenskommelse som tecknats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun 2014. Överenskommelsen avser utbyggnad och finansiering av framtida bussterminallösning vid Slussen för Ostsektorn.
Värmdö kommun har en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. En sysselsättningsgrad på 84 procent placerar Värmdö på plats fjorton bland landets 290 kommuner. Det är fördel att utgöra en del av landets största arbetsregion och samtidigt ha en mycket hög andel nyföretagande. Under 2015 startades i genomsnitt 9,24 företag per 1 000 invånare i Värmdö. Enligt 
arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit något under 2015 i Värmdö.

Några andra viktiga 
händelser under 2015
• Kommunfullmäktige har beslutat att revidera antalet boendeplatser som kommunen håller tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Antalet platser utökades från nio till 23 platser. Därtill beslutade kommunfullmäktige i december att teckna överenskommelse om mottagning och bosättning av 60 nyanlända.
• Värmdö kommuns ungdomsting för år 2015 prioriterade följande frågor: bostäder för unga, trygghet och säkerhet i utemiljö, tryggare Gustavsbergs centrum, högre tillgänglighet till kollektivtrafik och en större andel ekologisk mat i skolan.
• Rapporten Värmdö skoldialog redovisades inför kommunstyrelsen under maj månad. Rapporten redovisade genomförd dialogprocess med föräldrar, skolpersonal m fl mot bakgrund av 2014 års folkomröstning om skolorganisation. Ärendet behandlades av utbildningsnämnden och återrapporterades för kommunstyrelsen under november.
• Överförmyndarnämndens samtliga tjänster har omsatts under året där de nya medarbetarna har genomgått utbildning i handläggning och systemadministration. För att säkerställa att nämnden uppfyller sitt syfte har extern expertis anlitats för ge de nya medarbetarna stöd och vägledning i komplicerade ärenden.
• Utbildningsnämnden har under 2015 genomfört verksamhetsbesök i förskolor/skolor med temat IKT (informations- och kommunikationsteknik). Nämnden har också under året bland annat beslutat om IKT-plan, plan för att öka nyanländas måluppfyllelse, rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi, nya riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling, skolskjuts samt barnomsorg på obekväma arbets-
tider.
• Under hösten har antal asylsökanden i Sverige ökat stort. Förvaltningen har inlett arbetet med att implementera planen för att öka nyanländas måluppfyllelse och förberett organisationen för nya lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2016.
• Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn i Värmdö kommun. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige för att se att den följer lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Skolinspektionens tillsyn ger huvudmannen goda förutsättningar för arbetet med att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.
• Två förstudier har genomförts under året, en om olovlig och 
oroväckande skolfrånvaro och en 
om tilläggsbelopp och kommun-
gemensamma resursgrupper. Båda studierna omfattar såväl kommunala som fristående skolor. Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i de identifierade områdena pågår i dialog med skolorna.
• Förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig drift, skötsel och tillsyn av kommunens idrottsanläggningar har förbättrats genom ett förnyat och utvecklat samarbete med idrottsföreningar.
• Undersökningen Ung Livsstil har genomförts och resultatet av denna ligger till grund för utveckling och prioritering av insatser inom hela kultur- och fritidsområdet.
• Gustavsbergs Konsthall har övergått till kommunal regi och Gustavsbergs Porslinsmuseum har övergått till att bedrivas i förvaltningsform. Den pedagogiska verksamheten har utökats inom både konsthallen och museet.
• Bokbussen har ersatts av uppsökande verksamhet som riktar sig till bland annat förskolor och äldre. Nya former för biblioteksverksamhet provas, bland annat så kallade “pop-up bibliotek”.
• Arbetssättet vid biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning har utvecklats under året. En rättssäker och skyndsam handläggning av god kvalitet med kunden i fokus utifrån nu gällande rättspraxis är prioriterat. Barnperspektivet är nu mer tydligt beaktat i utredningarna än tidigare. Enligt nämndens nya riktlinjer beaktas även andra aspekter vid utredning och beslut såsom närhetsprincip och normalisering.
• Den nya gruppbostaden i Mörtnäs invigdes i april. Verksamheten drivs av Attendo och rymmer sju bostäder.
• Upphandling av driften av särskilt boende för äldre på Slottsovalen och drift av särskilt boende, tillfälligt boende samt demensdagvård på Ljung har slutförts. Aleris Vård- och Omsorg driver nu Slottsovalen och Attendo Sverige AB driver Ljung. Avtalstiden är sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.
• Socialnämnden har haft ett särskilt fokus på den bidragsgrupp vars hushåll har uppburit försörjningsstöd under tio månader eller fler. Under våren innefattade den bidrags-
gruppen cirka hälften av alla 
aktuella hushåll, 153 personer. Ett riktat arbete mot sökande som var sjukskrivna, hade rehabiliteringsbehov eller annan komplex problematik resulterade i att tio personer (6,5%) av bidragsgruppen nu får sin försörjning via försäkringskassan.
• Det har skett en kraftig ökning i antal ensamkommande asylsökande barn och under året tog kommunen emot 141 ensamkommande flyktingbarn. Värmdö kommun hade vid årets utgång ett avtal med migrationsverket om 23 platser för asylsökande barn och 40 platser för barn med permanent uppehållstillstånd.
• En IT-satsning påbörjades under hösten för att standardisera dokumentationen, öka tillgängligheten och rättssäkerheten i handläggningen inom alkoholhandläggning. Det har lanserats en ny webblösning där tillståndshavare själva kan administrera vissa delar av sitt tillstånd, exempelvis anmäla serveringsansvarig personal, anmäla bolagsförändringar eller kryddning av snaps. Under hösten utarbetades en systemförvaltningsplan och en dokumentation av verksamhetssystemet Alk-T inom ramen för kommunens övergripande arbete med att strukturera systemförvaltningen och dokumentationen av olika verksamhetssystem.
• Ett nytt avtal med Nacka kommun har undertecknats för att möjliggöra att socialnämnden genom Nacka kommuns gruppverksamhet kan erbjuda stöd för barn till föräldrar med missbruksproblem, barn till separerade föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och föräldrastöd för separerade föräldrar.
• I juni fastställdes en organisationsförändring inom bygg- och miljöavdelningen. Det nya förslaget innebär att tre enheter bildats från och med 2015-09-01, Byggenheten, Strandskydds- och avloppsenheten samt Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten. Förändringen att dela in avdelningen i tre enheter med tre enhetschefer gjordes i syfte att uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas ytterligare och att det inom avdelningen ska finnas resurser och utrymme för att medverka till arbetet med uppbyggnad och samverkan inom sektorn utan att kärnverksamheten drabbas.
• Kommunfullmäktige beslutade att projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande skulle förlängas under 
2015. Projektet innebär att medborgarna får kostnadsfri VA-rådgivning via telefon och e-post. Rådgivningen är mycket populär 
och medborgarna har många 
frågor kring enskilda avlopp.
• Inom näringslivsnämnden beslutades om en ny kundvalsmodell, auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Auktorisationsmodellen sjösätts i januari 2016.
• I april övertog näringslivsnämnden det fulla ansvaret och arbetet med bosättning och mottagande av nyanlända invandrare. Tillväxtavdelningen har under perioden november 2015 till januari 2016 haft ansvaret för det evakueringsboende som Värmdö kommun drivit för migrationsverkets räkning.
• För en ny näringslivsstrategi för 2015-2016, åtföljd av en handlingsplan för Näringsliv- och besöksnäringsenheten, har arbetet startats, samt ska de återkomma med 
en processplan för att ta fram en utvecklad strategi för 2017-2020 
som inkluderar möten mellan kommunanställda, politiker, föreningsliv, företagare och övriga intressenter.
• Större pågående byggprojekt är Farstavikens skola/Kvarnberget, 
ny reservkraft för Skogbo, Djurhemmet och Gustavsgården, samt 
installation av brandlarm i flera 
verksamhetslokaler.

Inför 2016 och framtiden
Kommunen har mottagit ett bud från Sverigeförhandlarna om att bygga 11 000 bostäder för att östlig förbindelse ska bli verklighet. Det kommer att kräva nya detaljplaner, infrastruktur som fungerar. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska medverka i förhandlingar för detta. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla näringslivet så att företag kan verka och utvecklas i vår kommun. Ju fler som arbetar i kommunen desto mindre tryck på våra vägar in mot Stockholm.
 Med en ansvarsfull politik hoppas vi att tryggheten, delaktigheten, ansvaret och valfriheten ska öka samt att en fortsatt positiv levande och hållbar utveckling sker i kommunen och för Värmdöborna.
Avslutningsvis vill jag än en gång tacka er alla för era insatser i arbetet för en positiv utveckling av vår kommun, som gör att vi är och kan vara Värmdö – Skärgårdens mötesplats.

Monica Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
Allians för Värmdö