Korta fakta om Värmdö kommun

Femårsöversikt

2011

2012

2013

2014

2015

Antal invånare 31 december

38 894

39 387

39 784

40 541

41 107

Total kommunal skattesats i Värmdö

32,38

32,23

32,18

32,01

32,01

   varav till Värmdö kommun

20,28

20,13

20,08

19,91

19,91

Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen

2 463

2 466

2 514

2 553

2 558

 

 

 

 

 

 

Årets resultat, mnkr

38,9

81,0

124,2

47,6

100,1

Nettokostnadsandel av skatteintäkterna
och generella statsbidrag, procent

95,1

93,3

90,4

95,9

 93,9

Nettoinvesteringar, mnkr

354,3

397,6

190,3

268,9

294,5

Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent

24,5

23,8

26,8

26,8

27,4

Tillgångar per invånare, kronor

70 573

78 578

80 631

83 443

89 735

Skulder och avsättningar per invånare, kronor

53 284

59 902

59 022

61 062

65 194


Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år.

Some description