Kommunens kvalitet i korthet

Värmdö kommun deltar sedan 2010 i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), som genomförs av SKL. I KKIK redovisas resultat inom fem viktiga områden som är intressanta för invånarna; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt kommunens som samhällsutvecklare. Resultatet har ambitionen att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Inom ramen för undersökningen redovisas utfallet för ett 40-tal mått uppdelat på de fem områdena. Vissa av måtten rapporteras in av kommunerna, medan andra inhämtas från statistikmyndigheter såsom socialstyrelsen, SCB, skolverket med flera. I mätningen som genomfördes 2015 deltog 240 kommuner. Dock har flera kommuner inte haft möjlighet att rapportera in resultat för alla måtten. Värmdö är en av de kommuner som saknar resultat för några av nyckeltalen. Resultatet som redovisas baseras på de mått där kommunen har ett resultat.

Kommunens tillgänglighet

Inom ramen för KKIK mäts sex mått kopplade till kommunens tillgänglighet. Tre av måtten, avseende service, bemötande och tillgänglighet per telefon och e-post utförs av ett externt företag. Företaget ringer, under en mätperiod om fem veckor, 104 telefonsamtal 
och skickar 54 mail till kommunen med ett antal 
vanligt förekommande frågeställningar.
Värmdö kommuns resultat när det gäller bemötande är mycket bra, där företaget i 99 procent av samtalen bedömde att de fått ett gott bemötande. Avseende telefoni är trenden nedåtgående när det kommer till andelen som får svar inom 60 sekunder. Dock har andelen som får svar inom två och tre minuter ökat, vilket resulterat i att andelen som inte får svar direkt har minskat från 35 procent till 20 procent. Det resultatet är bland det bästa av deltagande kommuner.
Tillgängligheten bedöms också utifrån väntetider till förskoleverksamhet och särskilt boende. Den 
genomsnittliga väntetiden för att få en plats på särskilt boende har nästintill halverats i jämförelse med 2014 års genomsnitt på 48 dagar. Värmdös genomsnittliga väntetid är långt under genomsnittet för riket. Andelen som får förskoleplats på önskat datum har minskat något från tidigare år då Värmdö kunnat erbjuda alla det startdatum som önskats. Dock är Värmdös resultat, 98 procent, fortsatt betydligt bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner.

Kommunens tillgänglighet

 Värmdö
2015

 Utveckling

 Genomsnitt
2015

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
får svar inom två arbetsdagar?

76 %

 Some description

84 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
får ett direkt svar på en enkel fråga?

39 %

Some description

46 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

99 %

Some description

94 %

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?

71 timmar

 Some description

50 timmar

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har
fått plats på önskat placeringsdatum?

98 %

Some description

65 %

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende
från ansökan till erbjudande om plats?

26 dagar

Some description

57 dagar

 Some description

Trygghetsaspekter

Trygghetsaspekter mäts inom ramen för KKIK genom fyra nyckeltal. Måtten utgörs av kommunernas egenrapporterade uppgifter avseende trygghetsfaktorer inom hemtjänst och förskola samt resultat från SCB:s medborgarundersökning, som genomfördes under våren 2015.
Värmdös resultat avseende trygghetsaspekter är bra och överstiger i flera fall genomsnittet för riket. Medborgarnas upplevda trygghet har ökat något. Förbättringen är dock marginell och inte statistiskt säkerställd. Trygghetsfaktorer inom förskolan, som utgörs av personaltäthetsmått, har försämrats något avseende planerad bemanning. Rörande det faktiska utfallet är resultatet bättre, men ligger trots det sämre än riket.
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats från 13 personer 2014 till 11 personer under mätperioden 2015. Resultatet är också bättre än genomsnittet för deltagande kommuner.

Trygghetsaspekter

 Värmdö
2015

 Utveckling

 Genomsnitt
2015

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Index: 67

Some description

Index: 60

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under
en 14-dagarsperiod?

11 personer

Some description

15 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad)?

5,9 personer

Some description

5,4 personer

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (faktiskt)?

5,2 personer

Some description

4,3 personer

Some description

Delaktighet och information

Tre mått används för att mäta medborgarnas möjlighet till delaktighet och information i kommunens verksamheter. Måtten utgörs av underlag från SKL, SCB och en egenmätning utförd av kommunen. Medborgarnas uppfattning av möjligheterna till insyn och inflytande, som hämtas från medborgarundersökningen, har minskat något från index 34 till 33. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd.
Hur god kommunens webbinformation till medborgarna är bedöms utifrån en extern mätning av SKL där svaret på 250 frågor ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webbplats.  Värmdös resultat är en förbättring från föregående år och i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner ligger Värmdö högre.
Kommunens egenundersökning av medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling uppvisar ett resultat som är något bättre än föregående år, samt genomsnittet för riket.

Delaktighet och information

 Värmdö
2015

 Utveckling

 Genomsnitt
2015

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Index: 87

Some description

Index: 80

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling?

57 %

Some description

55 %

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?

Index: 33

Some description

Index: 40

 Some description

Kommunens effektivitet

Huvuddelen av frågorna inom KKIK avser mått på effektiviteten inom kommunen. Måtten hämtas från egna mätningar inom kommunen samt SCB, skolverket, SKL, socialstyrelsen med flera Ett antal mått är inte möjliga att jämföra med föregående år, då måttets sammansättning har förändrats. För några av kostnadsmåtten görs ingen värdering av huruvida trenden är positiv eller negativ då en ökad kostnad kan exempelvis bero på en riktad satsning och är 
således per automatik inte negativ.
Resultaten för Värmdö uppvisar skiftande trender, 
där förbättringar skett inom vissa områden medan andra uppvisar mindre försämringar. Dock är Värmdös resultat högre än genomsnittet för riket för majoriteten av måtten.

Kommunens effektivitet

 Värmdö
2015

 Utveckling

 Genomsnitt
2015

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr/år)

129 tkr

125 tkr

131 tkr

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

97 %

Some description

93 %

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

74 %

Some description

70 %

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

91,5 %

Some description

85,2 %

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8?

73 %

Some description

75 %

Kostnad per betygspoäng?

374 kr

329 kr

375 kr

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen?

75,6 %

Some description

78,6 %

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram?

24,5 tkr/elev

20,4 tkr/elev

25,8 tkr/elev

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

75 %


66 %

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

806 tkr

612 tkr

808 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende?

83 %

Some description 

83 %

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

61 %

65 %

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

445 tkr

305 tkr

264 tkr

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

92 %

 Some description

91 %

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

74 %

82 %

 Some description

Kommunen som samhällsutvecklare

Det sista området inom KKIK avser kommunen som samhällsutvecklare, vilket mäts med indikatorer som kommunen själv rapporterar in, liksom SCB, Nyföretagarcentrum, Insikt med flera.
Värmdö kommun uppvisar en positiv eller oförändrad trend för alla nyckeltal utom sjukpenningtalet. Dock är detta en trend för hela riket och kommunens resultat är bättre än genomsnittet. Värmdö uppvisar ett högre resultat än genomsnittet bland 
deltagande kommuner för alla nyckeltal som ingår i detta område. När det gäller hur många nya företag som startas per 1 000 invånare hamnar Värmdö på plats fem av 290. Även andelen förvärvsarbetare är betydligt högre i Värmdö än genomsnittet för riket medan det omvända gäller för andelen av befolkningen som får försörjningsstöd. Kommunen som samhällsutvecklare är det område där kommunen uppvisar den största förbättringen i jämförelse med föregående år och genomsnittet för landets kommuner.

Kommunen som samhällsutvecklare

 Värmdö
2015

Utveckling

 Genomsnitt
2015

Andelen förvärvsarbetare i kommunen

84,4 %

Some description

78,5 %

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

2,3 %

Some description

4,2 %

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

9,5

Some description

4,9

Vad ger företagare för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?

Index:70

Some description

Index: 68

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

9,1

Some description

10,5

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?

41 %


33 %

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

23 %

Some description 

25 %

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Index: 64

Some description

Index: 60

 Some description