Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet, pröva frågor om anmälningar eller ansökningar om bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd med mera. Nämnden ska också utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnad inom nämndens ansvarsområden.

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

   

Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha inventerade avlopp år 2020.

 

Målet bedöms som uppfyllt för 2016. Totalt ska 8 000 avlopp ha åtgärdats vid utgången av år 2020. Under 2016 har drygt 12,5 procent av dessa inventeras; något fler än planerat.

Some description 

Rätt från början – Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

 

Målet bedöms som uppfyllt för 2016. Öppet Hus genomfördes den 22 september där samtliga verksamheter deltog och informerade om lagstiftning, bestämmelser och de vanligaste ansökningarna. Totalt deltog 147 personer.

Some description

 Inflytande och dialog

     

All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt, då endast en av tre indikatorer uppvisar ett utfall som är i nivå med, eller högre än målvärdet. 

 Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 
redovisar ett överskott om +2,9 mnkr, vilket motsvarar 45 procent  av nettobudgeten. Budgetöverskottet är främst föranlett av högre intäkter som genererades i samband med  flera beslut i bygglovsärenden. Lägre personalkostnader pga vakanser och föräldra-
ledigheter är också en förklaring till nämndens överskott.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• En utmaning under året har varit 
omsättning av personal där ledningen tillsammans med medarbetarna har omfördelat och omstrukturerat tillgängliga resurser. Beredskapen och villighet till förändring inom samtliga verksamhetsområden har bidragit till att effektivitet kunnat bibehållas.
• I mars tilldelades bygg- och miljö-
avdelningen pris som årets leanbyggare. Bland annat Malmö, Haninge, Lidingö och Åre har gjort studiebesök hos avdelningen för att ta del av förbättrings- och utvecklingsarbetet som gjorts samt digitaliseringen med stöd av vårt verksamhets- och ärendehanteringssystem.
• ”Öppet hus”- dagen genomfördes i september och uppskattades av 150 besökare.
• Flera komplicerade ärenden har hanterats och fått stor uppmärksamhet, bland annat kan nämnas Ekbacksdeponin och tillfälliga anläggningsboenden för nyanlända.
• Inför 2016 års avloppsinventering har informationen om pågående inventering förtydligats. Det har lett till ökad medvetenhet vilket inneburit att flera på eget initiativ skickade in ansökan. Bortfallet av fastigheter som därmed inte behövde inspekteras var 46 procent att jämföra med bortfallet för år 2015 som var 25 procent.