Gustavsbergsprojektet

De stora satsningar som pågår inom Gustavsbergsprojektet ska leda till att Gustavsberg blir en modernare 
tätort, där bland annat det fina läget 
vid Farstaviken, de gamla bruks-
miljöerna och utbudet av natur, rekreation och kultur i närområdet ska utvecklas och förädlas.

Some description

De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg ska utvecklas till en unik och trivsam boendemiljö. 
Projektet innebär en omfattande stadsutveckling där det planeras för bland annat bostäder, offentliga platser, 
handel, förskola, församlingshem, en stadspark samt en ny bussterminal.
Projektet har delats upp i olika områden; Porslinskvarteren, Centrum 
inklusive Stadsparken, Kvarnbergs-
terrassen,Vattentornsberget, Strandvik, Mariaterrassen och Gustavsbergs hamn. Projektet har gått in i en genomförandefas genom att tre av detaljplanerna vunnit laga kraft; Porslinskvarteren och Strandvik är under genomförande medan Mariaterrassen är genomförd.
I Porslinskvarteren där ca 1 700 lägenheter kommer att byggas, påbörjas omvandlingen av Gustavsberg till en av regionens mest attraktiva 
boendemiljöer. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2013. Under året har kommunen arbetat med att samordna byggherrarna, genomföra fastighetsregleringar och köp och försäljning av fastigheter samt uppföljning av miljöprogram och gestaltningsprogram. Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna i området så som gator, park och teknisk infra-
struktur pågår för fullt. För flera av kvarteren i området har byggherrana ansökt om och beviljats bygglov och även kommit långt med byggnationen av bostäderna, i dagsläget är ca 400 lägenheter inflyttade.
Detaljplanen för Strandvik vann laga kraft i september 2016 och har nu gått in i ett genomförandeskede. Strandvik syftar till att komplettera den vackra och omtyckta platsen norr om Farstaviken med bostäder, att tillgängliggöra parken för allmänheten samt att utveckla båtlivet.
Parallella arkitektuppdrag har pågått under 2016 och stora delar av reslutatet kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet med Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken, Vattentornsberget och Kråkberget.