Kommunfullmäktige med flera

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige anger mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer, budget, taxor, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ekonomiskt resultat


Drift
Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige 
m fl redovisar vid årets slut ett underskott om -0,6 mnkr. Underskottet beror främst på högre arvodeskostnader till följd av fler och längre sammanträden inom kommunfullmäktige.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Under det första halvåret antog kommunfullmäktige Digital agenda 2020 som fastställer den kommunövergripande inriktningen för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Digital agenda 2020 anger fem målområden avseende behovsdriven utveckling, e-tjänster som skapar nytta, tillgänglighet, digital kompetens och intern effektivisering.
• Den 25 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att sälja 
Chamottehuset till Gustavsbergs Konstcenter, bestående av en konstnärsgrupp som sedan tidigare arbetat i fastigheten. Målet med försäljningen är att konstnärerna ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i Gustavsbergs hamn och utveckla ett keramiskt centrum 
med ateljéer för konstnärer och keramiker.
• Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016 att Värmdö 
kommun ska delta i de kommande förhandlingarna inom ramen för Sverigeförhandlingen. Förhandlingen omfattar en trafiktunnel 
för väg-, buss- och spårtrafik 
mellan Sickla och Frihamnen samt 
åtagande om att uppföra bostäder.
• Under 2016 behandlade kommunfullmäktige 28 motioner. 27 av dessa motioner avslogs eller ansågs besvarade. Motionen Låt kompisar hyra tillsammans bifölls och kommunfullmäktige beslutade i samband med detta att rekommendera Värmdö Bostäder AB att införa möjligheten att teckna s.k. kompiskontrakt. 16 nya motioner lämnades in för beredning inom förvaltningen.