Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens verksamhet och ansvarar bland annat för kommunens ekonomi, central förvaltning, utveckling och planering. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

• leda och samordna arbetet inom kommunen


• ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet

• ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag

• genomföra kommunfullmäktiges beslut

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål  

 En hållbar kommun        

 

Kommentar

 

 

Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

 

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Kommunen har en balanserad och stark ekonomi men behöver fortsätta utveckla det sociala ansvarstagandet och miljö- och klimatarbetet för att helt uppfylla målet.

Some description
 

 Inflytande och dialog

 

   

Kommuninnevånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

 

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under året har två medborgardialoger genomförts och kommunens tillgänglighet har ökat. Dock har medborgarnas upplevelse av möjligheten till inflytande minskat och därför bedöms målet endast vara delvis uppfyllt.

Some description
 

 Ledarskap och medarbetarskap

 

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka.

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Frisknärvaron har minskat något i jämförelse med föregående år och skillnaden mellan könen har ökat. Däremot har personalomsättningen minskat och ett flertal aktiviteter genomförts för att bidra till målet om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som utmärks av goda ledare. 

 

Some description
 

LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

 

 

Effektmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

 

 Some description

 Resurshushållning

 

   

Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

 

Kommunens låneskuld har sjunkit marginellt från 1 583 mnkr 2015 till 1 579 mnkr 2016. Den kommunala skattesatsen sänktes 2016 med fem öre och fullmäktige beslutade under året om ytterligare skattesänkning 2017 med 70 öre. Målet bedöms således vara uppfyllt.

 

 Some description

Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då genomsnittstiden var 43 månader under 2016. Arbete pågår med att förenkla processen och detaljplaner som påbörjats under året förväntas ha en betydligt kortare genomsnittstid.  

 

 Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om +30,7 mnkr, vilket motsvarar 19,8 procent av nettobudgeten. Överskottet förklaras främst av ännu ej ianspråktagna projekt-
medel avseende bland annat e-arkiv, e-handelssystemet, medfinansiering av bredbands- samt högskolesatsning med flera. Projektmedlen avses överföras till nästa år för att fortsätta arbeta med projekten som ej kunnat genomföras i den takt som inledningsvis planerades.

Some description

Investeringar
Kommunstyrelsens totala investeringar, inkl. Gustavsbergsprojektet, för året uppgår till 113,9 mnkr. Årets budget uppgår till 489,1 mnkr varav 331,4 mnkr avser oförbrukade medel från 2015.
Bland årets större investeringar kan nämnas:
• Inköp av mark bl.a. Gustavsbergs 1:484 samt Gustavsberg 1:459
• Nybyggnad av gator och ledningar i porslinskvarteren etapp 2
• Ombyggnad av Gustavsbergs 
Allé, etapp 2”

Årets viktiga händelser och beslut

Sverigeförhandlingen
• Värmdö kommun har beslutat 
att delta i Sverigeförhandlingen 
avseende Östlig förbindelse. 
Kommunstyrelsen har utsett 
styrelsens ordförande att till-
sammans med kommundirek-
tören företräda Värmdö i de 
fortsatta förhandlingarna. Kommunen har lämnat ett bud om att bygga cirka 10 000 bostäder fram till år 2035 om en östlig förbindelse byggs till år 2031.

Parallella arkitektuppdrag
• I maj redovisades fyra parallella arkitektuppdrag om fördjupade gestaltningsförslag för centrala 
Gustavsberg. De fördjupade 
gestaltningsförslagen omfattade Gustavsbergs centrum, Kråkberget, Stadsparken samt Vattentornsberget. Uppdragen ska ligga till grund för det kommande 
detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stads-
utvecklingen i Gustavsberg.

Kulturhuset Porslinsfabriken
• Under våren genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av kulturhuset Porslinsfabriken. I Porslinsfabriken kommer bl.a. bibliotek, kulturskolans skapande verksamhet, ungkulturhuset Gurraberg och Gustavsbergs konsthall att samlas.

Samhällsplanering
• Under 2016 har kommunfullmäktige antagit åtta detaljplaner, bland annat för Torsby, Brunns centrum, Stavsnäs, PFO Torsby och Strömma. Antagandet av detaljplan för Brunns centrum möjliggör byggrätter för cirka 130 lägenheter samt ett nytt torg med handel och service.