Koncern Värmdö kommun

Kommunhuset i Värmdö AB ägs av Värmdö kommun och utgör moderbolag för kommunens aktiebolag. I koncernen finns tre aktiva dotterbolag och ett vilande. Tillsammans med kommunens nämnder utgör bolagen kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar samt simhall.

Kommunhuset i 
Värmdö AB

Kommunhuset i Värmdö AB äger och förvaltar aktier i aktiebolag som Värmdö kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ska genom koncernbildningen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. Aktiekapitalet uppgår till 60 mnkr.
Moderbolaget uppvisar ett resultat på -0,1 mnkr. Detta efter att ha lämnat ett koncernbidrag till Gustavsbergsbadet AB om 8,1 mnkr och samtidigt erhållit ett koncernbidrag från Värmdö Hamnar AB om 2,5 mnkr. Det är första gången koncernbidrag lämnats på detta sätt, därigenom har Värmdö kommun inte behövt utge driftbidrag till Gustavsbergsbadet. Koncernen som helhet uppvisar en vinst på 77,2 mnkr, 
vilket är 65,2 mnkr högre än 2015.

VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder äger och förvaltar hyresbostäder i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Djurö inom Värmdö kommun, samt närbutiker och andra lokaler utgörande komplement till bostadsbeståndet. Bolaget svarar för ca 12 procent av antalet helårsbostäder i kommunen. Från och med den 1 december 2015 innehar Rikshem Bostäder Holding AB 49 procent av aktierna i VärmdöBostäder AB och Kommunhuset i Värmdö AB innehar 51 procent. Aktiekapitalet uppgår till 25 mnkr.
Årets investeringar har legat på en nivå som väsentligt överstiger fjolårets, 28,3 mnkr (2015: 9 mnkr).
Planarbete inför nybyggnation pågår och har fortskridit längst i Munkmoraområdet, Gustavsberg och Brunns centrum på Ingarö. Parallellt pågår ett omfattande planarbete inom bolaget som på sikt skall generera nya möjligheter att producera bostäder. Konvertering av lägenhetsförråd till 42 bostadslägenheter har påbörjats i Munkmora.
Årets resultat uppgår till +68,4 (8,1) mnkr och kan i stor utsträckning förklaras av återföringar av fastighetsnedskrivningar samt höga realisationsvinster. Siffran utgör 100 procent av VärmdöBostäder AB:s redovisade resultat. Detta utifrån rådande redovisningsprinciper och att Kommunhuset i Värmdö AB är majoritetsägare, även om Rikshem de facto äger 49 procent av aktierna i bolaget. Koncernens resultat, enligt ovan, är angivet enligt samma princip.

Värmdö Hamnar AB

Värmdö Hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar fastigheter och hamnanläggningar i Värmdö kommun. Bolaget arrenderar ut mark för parkering, båtuppställning, gods- och sophantering. Bostäder och lokaler hyrs ut liksom båt- och kajplatser. Aktiekapitalet uppgår till +7,8 mnkr.
Årets resultat uppgår till 1,6 mnkr (3,0) mnkr, efter att bolaget lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget om +2,5 mnkr. Bolagets investeringar uppgår till +3,7 (7,9) mnkr och avser till övervägande del Stavsnäs Vinterhamn samt ombyggnation av verksamhetslokaler.

Gustavsbergsbadet AB

Bolaget driver och utvecklar verksamheten i Gustavsbergsbadets bad- och friskvårdsanläggning. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av bad, motions-, friskvårds- och hälsoaktiviteter och ska ses som en del av det hälsopreventiva arbetet i kommunen.
Antalet besökande under året uppgick till knappt 221 000, vilket är en ökning med ca 5 000 jämfört med 2015. Bolaget redovisar efter erhållet koncernbidrag om 8,1 mnkr (det kommunala driftbidraget till bolaget uppgick 2015 till 7,3 mnkr) ett resultat på +/- 0 vilket är i nivå med tidigare års resultat.

Some description