Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Också drift och underhåll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt kommunala bad och stränder ingår i nämndens ansvar. Vidare ansvarar nämnden för drift av Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola, Gustavsbergs Porslinsmuseum, Gustavsbergs Konsthall, Ungkulturhuset Gurraberg och fritidsgårdar. Nämnden ska stödja nya utrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar.

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

     

Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då energiförbrukningen ökat med fyra procent. 

Some description 

 Inflytande och dialog

     

Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska öka.

 

Målet bedöms vara uppfyllt då samverkan och dialogen med medborgare och den idéburna sektorn har utvecklats under året. Totalt har 40 föreningsdialoger och tio samarrangemang med föreningslivet genomförts. 

Some description 

Barn och ungdomar ska uppleva ökade möjligheter att påverka nämndens verksamheter samt föreningsdriven kulturskola eller liknande. 

 

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Barn och ungas möjlighet att påverka kulturskolan mäts inom ramen för Våga Visa. Våga Visa-resultatet för 2016 indikerar en minskning jämfört med 2014 med avseende på möjligheten att påverka.

 Some description

 Omsorg och trygghet

     

Medborgarna som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Medborgarnas möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren. I takt med förändringar i befolkningsutvecklingen nyanläggs anläggningar och utbudet av aktiviteter utökas.

Some description 

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen visar en marginellt lägre nöjdhet än föregående år. Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män.

 Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar en nettokostnad på -105,0 mnkr och ett överskott mot budget på +13,4 mnkr, motsvarande 11 procent av budget. Överskottet avser främst ett förväntat överskott för kultur- och upplevelsehuset - Porslinsfabriken på + 8,8 mnkr, då byggnation pågår samt att idrotts- och fritidsanläggningar ger ett överskott på +3,5 mnkr beroende på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Flera större investeringar kommer att färdigställas under kommande år och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och ränta. Nämndens verksamheter i egen regi visar alla överskott 
eller inga avvikelser mot budget, med 
undantaget Värmdö kulturskola som går med underskott då färre barn och unga väljer att spela traditionella 
orkesterinstrument, -0,3 mnkr.

Some description

Investeringar
Flera nya anläggningar har tagits i drift under året och upprustning har skett av befintliga. Arbetet har påbörjats för att anlägga en konstgräsplan för 11-mannaspel vid Ösby och konstgräsplanen på Djurö 
färdigställdes under hösten liksom motionsspåret i Brunn. Värmdövallen har fått ny belysning och en upprustning. Grisslinge havsbad samt Grills badplats har fått nya lekställningar och grill och en ny brygganläggning med hopptorn ska uppföras vid badet. En hundlekplats vid Bosses backe i Hemmesta stod klar under sommaren. Arbetet med att utveckla kommunens spår och leder samt ridstigar har fortsatt.

Årets viktiga händelser och beslut

• Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag reviderades. Den nya bidragsformen Projektbidrag för särskild samhällsnytta infördes i syfte att stimulera aktiviteter för särskilda målgrupper.
Utredningen Framtidens mötesplatser för unga resulterade bland annat i plattformen Ung i Värmdö 
och i införandet av en Ung i Värmdöbuss.
• Ett stort antal sommarlovsaktiviteter anordnades, bland annat vid Grisslinge havsbad. Större ungdomsarrangemang genomfördes såsom ungdomsfestivalen Vi på Värmdö och Bootcamp games. Nya verksamhets- och samarbetsformer för att möta nya målgrupper provades, bland annat integrationsprojektet Språkaction och Öppenhall, då idrottshallar håller öppet fredag och lördag kväll samt öppna klasser i musik vid fritidsgårdar.
• 250-årsjubileet av Tryckfrihetsförordningen uppmärksammades genom aktiviteter på bibliotek, kulturskola samt en filminspelning i samarbete med föreningen Fyrhuset.
• Skriften Värmdö natur- och kulturguide – 25 härliga utflyktsmål färdigställdes och distribuerades till samtliga hushåll i Värmdö kommun.
• Kultur- och upplevelsehuset namngavs till Porslinsfabriken efter 
att medborgare fått lämna förslag.
• Utställningen Stig Lindberg 100 år visades på Gustavsbergs Porslins-
museum.

Nyckeltal

Some description