Näringslivsnämnd

Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

   

Besöksnäring och turism ska växa i hela Värmdö kommun.

 

Besöksnäring och turism växer i kommunen, sett till omsättning och kommersiella gästnätter. Däremot uppvisar en indikator ett dåligt utfall vilket medför att målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Some description 

Utvecklad service till våra företagare, företagarvänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt. Ett omfattande arbete har genomförts för att skapa ett gott företagsklimat men i Svenskt Näringslivs ranking hamnar Värmdö på 182:e plats vilket är en försämring från 2015. 

 Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

 

Individers kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då fyra av sju indikatorer når upp till målvärdet.

 Some description

Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då majoriteten av indikatorerna uppvisar en negativ trend. 

 Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Näringslivsnämnden visar ett överskott på +1,4 mnkr jämfört med budget. Komvux visar ett överskott på 
totalt +1,9 mnkr. Komvux resultat 
beror dels på att verksamheten, i avsaknad av skolpeng och volymkompensation för SFI och Lärvux, fått full täckning för dessa kostnader, dels på ej budgeterade intäkter för lärlingsutbildning. En åtgärdsplan för att balansera Komvux ackumulerade underskott startades upp under början av 2016, där föreslagna åtgärder innebar att Komvux Värmdö 
beräknades visa nollresultat under året. Först 2017, då åtgärderna haft full effekt, uppskattades verksamheten gå med överskott och kunna påbörja återbetalningen. I och med 2016 års positiva helårsresultat om 1,9 mnkr kan återbetalning av det ackumulerade underskottet påbörjas tidigare än beräknat.
Vuxenutbildningsenheten visar ett underskott på -1,3 mnkr som till stor del avser interna köp av SFI och Lärvux, i enlighet med vad Näringslivsnämnden tidigare förutsett.
Arbetsmarknad och Integrationsenheten visar ett mindre underskott, vilket till stor del beror på att försäljningsintäkter inom caféverksamheten inte täcker kostnaderna.
Näringsliv och besöksnärings
enheten visar ett överskott, vilket 
beror på vakanser och lägre konsultkostnader.
Tillväxtavdelningens administrativa enhet visar ett överskott, vilket förklaras av att strategiska utvecklingsinsatser senarelagts.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Det evakueringsboende som kommunen drev för Migrationsverkets räkning stängdes den 31 januari 
2016.
• Den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft. För att klara lagens bosättningskrav har ett tillfälligt boende öppnats i befintliga lokaler och tre boendeområden byggts. Det tillfälliga boendet stängdes den 31 januari 2017.
• Ekonomisk genomlysning av verksamheten på Komvux har genomförts vilket inneburit att den ekonomiska styrningen av verksamheten förbättrats. Beslutad 
åtgärdsplan för Komvux har 
genomförts.
• Auktorisationsmodellen för kundval inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har sjösatts. Näringslivsnämnden har fattat beslut om att införa auktorisationsmodell för kundval inom SFI från 2017.
• Näringslivsnämnden har under 2016 åtgärdat samtliga förelägganden från skolinspektionen.
• Näringslivsstrategi för 2017-2020 har tagits fram enligt beslutad 
process.
• Antalet SFI-elever har ökat 
markant.
• Komvux Värmdö beviljades ytter-
ligare en yrkeshögskoleutbildning 
i bygglovshandläggning.