Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Inflytande och dialog

 

   

Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då endast 33 procent av medborgarna anser att det är lätt att få kontakt med överförmyndarnämnden. 58 procent av ställföreträdarna anser att de får ett gott bemötande.

 

 Some description

 Omsorg och trygghet

 

   

Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

 

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då två av tre indikatorer uppnår målvärdet.

 Some description

 Ledarskap och medarbetarskap

 

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Alla medarbetare på Överförmyndarnämnden har haft medarbetarsamtal men eftersom alla är nyanställda har inga lönesamtal genomförts. En ny enhetschef har tillsatts för att stärka ledarskapet.

 

Some description 

 Resurshushållning

 

   

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då verksamheten uppvisar ett underskott om 235 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot nettobudget om åtta procent. Dock kan underskottet förklaras med extra kostnader för tillfällig bemanning av verksamheten genom konsulter.

 

 Some description


Ekonomiskt resultat


Drift
Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse på - 0,2 mnkr för verksamhetsåret, vilket innebär ett överskridande av budget med 8 procent. Orsaken till budgetavvikelsen beror på högre personalkostnader. Verksamheten har under året haft merkostnader för konsulter på grund av vakanser samt högre kostnader för annonser i samband med rekrytering av nya handläggare.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Under hösten 2016 har kommunerna erhållit information om en förändrad ersättningsmodell till godemän för ensamkommande barn och ungdomar. Efter särskild utredning har ersättnings-
nivån för denna grupp justerats efter beslut av överförmyndarnämnden för att bl.a. möta den minskade ersättningen som kommunen fortsättningsvis kommer 
att erhålla av migrationsverket.
• Under året har överförmyndarverksamheten haft en stor personalomsättning, och under hösten har konsulter bemannat verksamheten i väntan på nya medarbetare som anställts för de vakanta tjänsterna. Ny enhetschef har tillträtt sin tjänst i september 2016. Samtliga tjänster är nu tillsatta  och verksamheten arbetar med full bemanning från och med januari 2017.
• Länsstyrelsen har tidigare anmärkt på att kommunen ej granskat alla årsräkningar inom rimlig tid vilket senast skulle ha gjorts i oktober. Med anledning av denna anmärkning har särskild 
fokus lagts på dessa granskningar. Samtliga årsräkningar var färdiggranskade i början av november 
2016.

Some description

Nyckeltal och statistik

Statistiken och nyckeltalen är baserade på det gemensamma antalet för Värmdö kommun och Vaxholms stad.
Förbättrade rutiner och arbetssätt under hösten 2016 är en förklaring till att antalet redovisningshandlingar med anmärkning har ökat. Det ökade antalet tjänster på enheten beror på utökat utredningsansvar som tidigare legat på tingsrätterna samt ökat antal ärenden i nämnden.