Socialnämnd

Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarig för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och familjerätt. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

   

Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen. Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar.

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2016. Processen med att utveckla nya insatser och former av hemmaplanslösningar har påbörjats under 2016.  

Some description 

Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna. 

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Det är en lägre andel av befolkning som får försörjningsstöd under 2016 än 2015 och resultatet är även gott i jämförelse med liknande kommuner.

Some description 

Andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

 

Målet är uppfyllt då samtliga beslut verkställts inom tre månader. 

Some description 

 Omsorg och trygghet

 

   

Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Metoden Signs of Safety har implementerats och det preventiva arbetet har utökats.

 Some description

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Socialnämnden redovisar ett resultat på -22,6 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med -13,7 procent. Avvikelsen beror till största delen på köp av verksamhet och då placeringar av barn och unga samt vuxna med beroendeproblematik. Genomgående har dygnspriserna per placering ökat markant såväl i HVB som i familjehem beroende på mycket stor efterfrågan det senaste året.
Nämnden har även haft högre personalkostnader beroende på den stora bristen på socionomer inom socialtjänsten i hela landet. Svårigheter att rekrytera har medfört behov av att köpa bemanningstjänster. Kostnaderna för bemanningstjänster uppgick 2016 till +8,8 mnkr (3,4 mnkr 2015).
En del av kostnadsökningarna avser ökat uppdrag för ensamkommande 
barnenheten och kompenseras av ökade intäkter från Migrationsverket.
Under året har ett antal åtgärder identifierats för att säkerställa såväl kvalitet som resurseffektivitet. Uppföljning av genomförandeplaner och placeringstider är prioriterade områden. Även enhetliga bedömnings-
kriterier och minskat beroende av 
bemanningstjänster är viktiga faktorer för en god utveckling av verksamhet och ekonomi.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Särskild satsning gjordes under under 2016 med 1 mnkr för förebyggande insatser för unga. 
Arbete skedde främst inom området alkohol- och drogprevention, och innebar bl.a. utökad uppsökande verksamhet hos VärmdöPolarna och ökad bemanning på Mini-Maria som är beroendemottagning för unga. I samarbete med skolan gavs information enligt specifik metod till föräldrar till elever på högstadiet.
• PRIO-medel från staten satsades på tidiga insatser för skolelever som riskerar eller redan har hög frånvaro, målsättningen är att dessa elever ska kunna fullfölja sin skolgång. En ytterligare prioriterad målgrupp är personer som behöver stöd för att behålla egen bostad.
• Arbetsmiljöverket har gjort 
inspektion av arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen.
• Fortsatt införande och utveckling av Combine som är ett verksamhetssystem för ärendehandläggning och dokumentation. Samtliga enheter är berörda av detta.
• Under året har ett omfattande rekryteringsarbete pågått, främst avseende socionomer. Det råder brist i hela länet inom detta kompetensområde. Ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare, särskilt nyexaminerade, är infört. Det innebär särskilt stöd och handledning under ett års tid.
• Samverkan med olika aktörer är nödvändigt i det sociala arbetet och under året har samarbete skett med landstinget, polisen, räddningstjänsten, kyrkan med flera. Även civilsamhället och föreningslivet är viktiga samarbetspartners i såväl enskilda ärenden som på strukturell nivå.
• Nämnden har beslutat att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället. Utmärkel-sen delas ut för första gången i samband med nationaldagsfirandet 2017.
• Verksamhetens fokus ligger på evidensbaserad metodik, det innebär att inriktningen i en del stöd- och behandlingsinsatser har förändrats. Även uppföljningen av de enskilda ärendena har förbättras.
• En positiv trend är att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat.
• Dygnspriser för placeringar i HVB-hem och familjehem har ökat kraftigt.
• Nämnden har beviljat verksamhetsbidrag till Barnens rätt i samhället samt Brottsofferjouren.

Nyckeltal

Some description