Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämndens ansvar innefattar drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 En hållbar kommun

 

   

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

 

Målet bedöms vara uppfyllt då 392 nya kunder anslutits till VA-nätet under 2016. 

Some description 

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja).

 

Målet bedöms som uppfyllt då tre oljepannor (motsvarande 18 procent) ersatts med mer miljövänliga alternativ. Nu återstår fem anläggningar att konvertera innan 2020.

Some description 

 Resurshushållning

 

   

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka.

 

Målet bedöms vara uppfyllt. Under 2016 har 210 nya tunnor för matavfall satts ut, men antal hushåll har ökat med 1290 stycken, då flerbostadshus kan ha en matavfallstunna men många kunder.

Some description 

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är överlag i balans med budget. Verksamheterna visar ett sammanlagt budgetöverskott om +3,2 mnkr. Överskottet är till stor del hänförligt till personalrelaterade poster men påverkas även bl.a. av ökad produktion av nybyggnadskartor 
samt händelser av engångskaraktär.
Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning (RH) redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +0,4 mnkr och RH +3,6 mnkr.
VA-verksamheten redovisar ett överskott på +0,4 mnkr samtidigt som VA-utbyggnaden går långsammare än beräknat p.g.a. brist på 
lagakraftvunna detaljplaner.
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om +3,6 mnkr. Den löpande verksamheten visar dock ett stort underskott p.g.a. obalans mellan taxeuttag och verksamhetskostnader. Överskottet beror 
istället på att RH-kollektivet, genom slamverksamheten, har fått retroaktiv kostnadstäckning för skadestånd och förlikningsförhandlingar avseende 
en upphandlingstvist som avgjordes år 2014.

Some description

Investeringar
Den skattefinansierade verksamheten har investerat för 149 mnkr. Bland de större posterna återfinns Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan, energiåtgärder, brandlarm, reinvesteringar i fastigheter samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Den taxefinansierade VA-verksamheten har investerat 97,5 mnkr, främst i utbyggnad av VA-ledningar inom områden som exempelvis Brunn, centrala Gustavsberg och Herrviksnäs-Strömma. Den taxe-finansierade RH-verksamheten har investerat för 1,5 mnkr.

Årets viktiga händelser och beslut

• I augusti uppstod problem med inkommande vattenledningar vilket medförde att ca 70 procent av kommunens invånare fick koka sitt vatten under en period av fem dagar. Orsaken var att Nacka kommun hade problem med sitt ledningsnät. Eftersom Värmdös dricksvatten transiteras genom Nackas nät uppstod samma problem inom kommunen.
• VA-utbyggnad på Gamla Brunnsvägen, Varvsvägen, Entreprenadvägen samt Östra Mörtnäs har påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd.
• Ett antal VA-utbyggnadsprojekt har upphandlats under året, bl.a. har entreprenör för utbyggnad i Östra Mörtnäs, Korpholmen, Entreprenadvägen, Kovik-Skevik samt Varvsvägen antagits.
• Första etappen av gemensamma anläggningar har färdigställts inom Porslinskvarteren.
• Stora resurser har lagts på att ordna 
boende/lokaler till nyanlända i kommunen under hela 2016.
• Arbetet med att ta fram handlingar 
för en gemensam kretsloppscentral 
med Nacka kommun har fortgått med fokus på planarbetet och de tillstånd som behövs för anläggningen.
• Entreprenör för behandling av matavfall är upphandlad i samarbete med Nacka kommun och Tyresö kommun.
• Upphandling av slamentreprenörer 
är klar.
• Strategisk partnering avseende byggprojekt har startats upp och pågår.
• Kommunens nya system för internGIS, Kikarn, är implementerat.
• Beställda och levererade förenklade nybyggnadskartor har ökat kraftigt (76 procent).
• Ytterligare primärkarta över kommunen, ca 9000 hektar, har tagits fram.
• Slyröjning kunde utföras under den milda delen av vintern.
• Sandupptagning utfördes för första året med egna resurser.
• Skrotbilar har tagits bort i större utsträckning än tidigare år.

Nyckeltal

Some description