Utbildningsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:


• förskola och annan pedagogisk verksamhet
• fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem
• förskoleklass, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

     

Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Indikatorerna visar att föräldrar och elever anser att förskolan/skolan är trygg. Ett antal indikatorer visar en marginell minskning men resultaten är fortfarande höga.

 

 Some description

 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Elevernas och barnens kunskaper ska öka.

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Majoriteten av indikatorerna har antingen ökat eller är oförändrade från föregående år.

Some description

Eleverna och barnen ska ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare.

 

Målet är delvis uppfyllt. Sex indikatorer har ökat, tre har minskat, en är oförändrad från föregående år och fyra indikatorer är nya för 2016.

 

 Some description

 
Egen regiverksamheterna består av de listade verksamheterna, utom gymnasiesärskola, samt kost inom förskola/skola.

Ekonomiskt resultat


Drift
Utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgår till +1 068,3 mnkr och visar överskott mot budget med +32,0 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av årets budget.
Nämndens finansieringsdel visar 
sammanlagt ett överskott om +18,4 mnkr, vilket motsvarar +1,7 procent av budget. Budgetavvikelserna för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, 
d v s att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.
Egen regi verksamhet redovisar ett överskott mot budget på +12,6 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av budget.
Förskola i egen regi redovisar ett underskott mot budget uppgående till -3,3 mnkr där resultatenheterna redovisar ett underskott på -2,2 mnkr, fastighet ett underskott på -2,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på 1 mnkr. Resultatenheternas underskott beror främst på höga personalkostnader i relation till intäkterna. Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med +2,8 mnkr då intäkterna ökat med +2,1 mnkr samtidigt som personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr. Intäktsökningen avser främst statsbidrag som uppgår till +3 mnkr.
Grundskola i egen regi redovisar ett överskott mot budget uppgående till 11,4 mnkr där resultatenheterna redovisar ett överskott på +7,7 mnkr, fastighet ett överskott på +3,1 mnkr och centrala satsningar ett överskott på +0,6 mnkr. Resultatet jämfört med föregående års utfall har förbättrats med +13,4 mnkr. De främsta förklaringarna till detta är högre intäkter på grund av ökade volymer, penguppräkning och utökade statsbidrag. Merparten av grundskolorna visar överskott och har anpassat sina kostnader till dess intäkter. Intäkterna i utfallet är högre än i budget, vilket främst beror på lågt budgeterade statsbidrag då dessa bedömdes som osäkra vid budgetläggningen. Statsbidragen till grundskolan uppgår till +21 mnkr.
Gymnasieverksamheten redovisar sammanlagt ett överskott om 
+2 mnkr där Värmdö gymnasium redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr och Gustavsbergs gymnasium ett överskott med +0,2 mnkr.
Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning redovisar 
ett överskott på +1,4 mnkr.
Politisk ledning redovisar ett underskott på -0,5 mnkr.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• En  workshop med temat skolutveckling i grundskolan genomfördes med förtroendevalda, tjänstemän och rektorer. Syftet med workshopen var att skapa engagemang för hur varje roll bäst stödjer långsiktig skolutveckling samt att öka samsynen. Som en fortsättning på workshopen 
genomfördes en studieresa till Sandvikens kommun med temat skolutveckling genom digitalisering.
• Förtroendevalda i utbildningsnämnden besökte under våren de kommunala förskolorna och skolorna med temat språkutveckling för förskola samt läsförståelse och skrivförmåga för grundskola och gymnasium.
• Under våren har huvudmannen lämnat slutredovisningar till Skolinspektionen. Skolinspektionen har godkänt huvudmannens förbättringsåtgärder. Ett av de identifierade förbättringsområdena var systematiskt kvalitets-
arbete. Under våren har en struktur och ett digitalt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet arbetats fram.
• Värmdö kommun har deltagit i och fått statsbidrag för Skolverkets nationella satsningar:
- Lärarlönelyftet
- Läslyftet
- Bidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan.
- Lovskola
- Lågstadiesatsningen
- Fritidshemssatsningen
• Värmdö kommun har även deltagit 
i följande projekt eller samarbeten:
- SKL:s pilotprojekt om kvalitet 
i förskolan.    
-  SKL:s satsning på matematik i grundskolorna, PISA 2015.
- Stockholm Teaching & Learning Studie (STLS).
- VFU handledarutbildningar
 i Värmdö kommun.
- Förvaltningen och skolorna har genomfört pilotprojektet elevakter för att förbättra och 
underlätta stödprocesser samt 
hanteringen av tilläggsbelopp 
för både friskolor och kommunala skolor.
- All personal inom förskolan har deltagit i en satsning på systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.


Förskola
• Barnomsorg på obekväm arbets-
tid i barnets hem har införts 
efter beslut i utbildningsnämnden i 
december 2015.

Förskoleplattformen
• Schoolsoft har implementerats på samtliga kommunala förskolor för att underlätta kommunikationen 
mellan förskola och vårdnads
havarna.

Grundskola
• En mottagningsenhet för nyanlända har inrättats på Farstavikens skola. I juni beslutade utbildningsnämnden om en ny resursfördelningsmodell för nyanlända i grundskolan.

Gymnasium
• Utbildningsnämnden beslutade i april 2016 att avveckla två program på Gustavsbergs gymnasium 
för att möjliggöra bättre förutsättningar att bedriva utbildning 
anpassat till elevernas sökmönster.

Some description

Nyckeltal och statistik

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg har minskat med 7 barn jämfört med föregående år och uppgår till 2 520. 74 procent av barnen går i Värmdös kommunala verksamhet och 26 procent går i fristående verksamhet. Andelen som går i Värmdös kommunala förskolor har därmed minskat med 1 procent.
Antalet grundskoleelever fortsätter att öka och uppgår till 6 142. Det är en ökning med 89 jämfört med förra året. 2016 gick 74 procent av grundskoleeleverna i Värmdös kommunala skolor, 24 procent gick i friskolor och 2 procent gick i kommunal skola i annan kommun.
Andelen elever som gick i Värmdös kommunala skolor har därmed minskat med 1 procent jämfört med 2015.
Antal gymnasieelever från Värmdö 
har ökat med 66 elever och uppgår till 1 609. Ökningen följer trenden med ökat antal elever. Av dessa går endast 16 procent i någon av Värmdös kommunala skolor.