Vård- och omsorgsnämnd

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för vård och omsorg för personer med funktionshinder och äldreomsorg. Dessutom ingår att bevaka att de vårdgivare som finns inom Värmdö kommuns produktion planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så att kravet på god vård och hälsa upprätthålls.

Some description

Måluppfyllelse

    Some description

 Mål

 

Kommentar

 

 Omsorg och trygghet

 

   

Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande

 

Målet bedöms som delvis uppfyllt då bemötandet inte fullt bedöms uppnå målvärdet för alla verksamheter. 

Some description 

Insatser ska ges med hög personalkontinuitet

 

Målet bedöms inte vara uppfyllt då personalkontinuiteten inom hemtjänsten har minskat och ligger under önskad nivå. 

Some description 

Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då en av tre indikatorer uppnår målvärdet. De två övriga
indikatorerna har inga beslutade målvärden och därför kan målet inte bedömas vara helt uppfyllt.

 Some description

Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet

 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Upplevd nöjdhet uppfyller målvärdet men övriga indikatorer saknar beslutat målvärde och därför kan målet inte bedömas vara helt uppfyllt.

 Some description

Insatser ska följas upp

 

Målet bedöms uppfyllt för myndighetssidan och delvis uppfyllt för utförarna. Därmed är målet för nämnden delvis uppfyllt.

 Some description

Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser

 

Information om förebyggande arbeten ges vid hembesök, genom broschyrer, hemsidan samt vid personliga möten. Kommunen erbjuder en rad förebyggande insatser. Däremot har ingen mätning genomförts för att mäta den enskildes kännedom om detsamma, varför målet inte kan bedömas. 

Some description 

 

Ekonomiskt resultat

Drift
Nettoresultatet för nämnden blev -22,6 mnkr, vilket innebär ett underskott på -5,4 procent. Vård- och omsorgsavdelningen (utförare egen regi) står för ett underskott om -25,7 mnkr. Nämndens finansieringsdel (Biståndsavdelningen) redovisar ett överskott på +4,7 mnkr.
Verksamheter i egen regi med största underskotten är hemtjänsten och särskilt boende. Den främsta orsaken till avvikelsen i dessa verksamheter är högre personalkostnader som avviker med -15,4 procent mot budget.  
Biståndsavdelningens överskott är fördelat på äldre, +3,9 mnkr, och funktionhinder, +0,8 mnkr. Över-skottet på äldresidan beror på att volymökningen inom hemtjänsten inte varit lika hög som befolkningsprognosen visade i budgetrevideringen.

Some description

Årets viktiga händelser och beslut

• Under året har nio möten med 
intresseorganisationer i Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor genomförts.
• Etablerad samverkan mellan tjänstemän och intresseorganisationer enligt LSS 15:7, tre möten har hållits under året.
• Resultatenheterna har varje månad genomfört ekonomiska uppföljningar tillsammans med an-svarig ekonom.
• Månadsrapportering avseende 
ekonomiskt utfall vid varje nämndsammanträde.
• Beslut har fattats om att omvandla 
21 somatiska platser på Aleris Slottsovalen till demensplatser.
• Utbyggnaden av Djuröhemmet med 
16 platser lämpade för demens-
omsorg är under projektering.
• Beslut har tagits om renovering av badrum på Gustavsgården enligt arbetsmiljöverkets krav.
• Nyckelfria lås började införas i hemtjänsten under hösten.
• Utvecklingsarbete avseende 
organisation och arbetssätt inom hemtjänst och LSS-gruppbostad är påbörjat.
• Under året har nämnden erhållit statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen som nämnden beslutat ska satsas på utveckling av personcentrerat arbetssätt genom att öka bemanning och kompetens inom området aktiviteter på kommunens särskilda boenden för äldre.

Nyckeltal

Some description