Värmdö kommuns organisation 2016

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är Värmdö kommuns högsta politiska organ och består av 51 folkvalda ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål och riktlinjer som finns för kommunen och dess verksamheter. Till fullmäktiges viktiga uppgifter hör även att besluta om budget samt nivåer på taxor och 
avgifter.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar om följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunens nämnder och bolag.
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas samt väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och till kommunstyrelsen.

Some description

Mandatperioden 
2015-2018

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige om en politisk organisation för mandatperioden 2015-2018. Förändringarna innebar i korthet att:
• Utöver kommunstyrelsen inrättades nio nämnder
• En näringslivsnämnd bildades.
• Ett antal ansvarsområden fördes 
över till andra nämnder, exem-
pelvis övertog kommunstyrelsen 
genom ett planutskott ansvaret 
för detaljplanering.
• Det kommunala bolaget Gustavsbergs Porslinsmuseum AB över-
gick i ordinarie verksamhet 
inom ramen för kultur- och 
fritidsnämnden.
Den politiska organisationen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Förvaltningsorganisation

Värmdö kommuns medarbetare är alla samlade i en förvaltning, med kommundirektören som kommunens högsta tjänsteman. All personal är anställd under kommunstyrelsen, som har det övergripande personalansvaret och är kommunens arbetsgivare.
Förvaltningsorganisationen har i uppgift att stödja de nämnder och styrelser som de är kopplade till. Det är förvaltningsorganisationen som verkställer de beslut som de förtroendevalda har fattat.
Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i fem sektorer: Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter:
• Kultur- och utbildningssektorn
• Omsorgs- och välfärdssektorn
• Samhällsbyggnads- och till
växtsektorn
Utöver de tre sektorer som ansvarar 
för kommunens kärnverksamhet 
finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt 
säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:
• Sektorn för ekonomi- och 
uppföljning
• Sektorn för administration, 
ledning och service
Förvaltningsorganisationen matchar den politiska organisationen och trädde i kraft den 1 januari 2015.

Some description