Värmdö kommuns styrsystem

Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och utgör grunden för kommunens styrmodell, som ska bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt.

Utifrån visionen fastställer fullmäktige inriktningsmål vid början av varje ny mandatperiod, vilka ska avspeglas i den budget fullmäktige årligen fastställer samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Utifrån inriktningsmålen fastställer respektive nämnd och kommunstyrelsen effektmål, som ska bidra till att inriktningsmålen uppfylls. Effektmålen beslutas årligen i respektive nämnds detaljbudget. Förvaltningen fastlägger sedan indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Därigenom skapas en röd tråd från vision till indikatorer.  

Some description

Budgetprocess

Budgetprocessen verkar för att koppla samman mål och medel inom respektive verksamhetsområde. Av denna anledning är arbetet med mål och budget centralt i styrningen av kommunens verksamheter liksom i planeringen av kommunens arbetsår.
Budgetprocessen startar under våren med att kommundirektören lämnar förslag till budget för nästkommande år. Sedan pågår det politiska arbetet som utmynnar i majoritetens respektive oppositionspartiernas förslag till budget. Kommunfullmäktige beslutar om rambudgeten för nästkommande år under hösten. Den övergripande budgeten preciseras därefter av respektive nämnd genom antagande av detaljbudget och prioriteringar i verksamhetsplaner för det kommande året. Verksamhetsåret avslutas med en verksamhetsberättelse där analyserna ligger till grund för nästkommande års planering.
Kopplat till budgetprocessen finns även en återrapportering som omfattar kvartalsvisa ekonomiska avstämningar och fortlöpande uppföljningar mot mål och ekonomiska ramar.
En gemensam styrmodell har tagits 
fram för att säkerställa att uppföljning 
och analys av resultat även utgör underlag för kommande planering och prioritering av mål och medel. Styrmodellen illustreras av nedanstående figur.

Some description

Internkontroll

En politiskt styrd organisation, som den kommunala, med ett brett spektra av verksamheter och processer ställer krav på kvalificerad styrning och god uppföljning. Internkontroll är en del i detta och handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Syftet med internkontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
Respektive nämnd har i uppdrag att varje år upprätta en riskbaserad internkontrollplan inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning av planen sker inom respektive nämnd. Årligen ska även en internkontrollrapport överlämnas till kommunstyrelsen, som har en samordnande roll och det övergripande ansvaret inom internkontroll gentemot övriga verksamheter. För det fall en internkontrollplan identifierar risker inom en verksamhet ska förslag till åtgärder tas fram och följas upp.

Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats

Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030; Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga 
verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen.
Vision 2030 utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Some description

Skärgårdens mötesplats

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.
I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda.
Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Politisk inriktning för mandatperioden

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om sex inriktningsmål utifrån Vision 2030. Dessa inriktningsmål anger riktningen för arbetet i de politiska nämnderna. Utifrån dessa har nämnderna antagit effektmål som ska bidra till att inriktningsmålen nås.
Siffrorna i cirkeldiagrammen visar måluppfyllelsen för det totala antalet effektmål för respektive inriktningsmål. Gröna och gula fält signalerar att kommunen antingen helt uppnått 2016 års målsättning alternativt att utvecklingen gått i önskvärd riktning, men inte nått hela vägen fram till en fullständig måluppfyllelse. Röda fält i diagrammen visar att målet inte har uppnåtts. Gråa fält innebär att måluppfyllelsen inte har kunnat bedömas eftersom en mätning inte har kunnat genomföras för 2016. Ljusgröna fält markerar en positiv trend för indikatorer som valts för de inriktningsmål som kommunstyrelsen inte antagit effektmål för. Indikatorerna ska följa upp kommunstyrelsens övergripande ansvar för respektive inriktningsmål.
Flera av nämnderna och kommunstyrelsen har valt att anta 
effektmål som sträcker sig över hela mandatperioden. Det innebär att de är mer långsiktiga och därmed bör inte alla nås redan det första året. Det innebär att ett mål, som sträcker sig över hela mandatperioden, som är delvis uppnått, är ett bra resultat. Det visar på en positiv utveckling som kommer leda till att målet i slutet av mandatperioden kan komma att bli uppfyllt. I vissa fall har nämnden skapat interna delmål för denna typ av mål. I de fallet bedöms målet vara helt uppfyllt om delmålet uppnåtts för respektive år.

Some description

Some descriptionEn hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.
Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.
För 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, åtta av elva effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet en hållbar kommun. För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom många olika områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2016.
I juni 2016 antog kommunfullmäktige sex nya lokala miljömål, vilka bland annat handlar om att säkerställa att just naturkapitalet tas tillvara, bland annat genom att miljö- och naturvärden bibehålls samt att dessa är nära och tillgängliga för invånarna.
Arbetet med att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet är en viktig del av kommunens arbete med att minska övergödning och skydda grundvattentäkterna samt bidra till en levande kust och skärgård. Under 2016 har 392 nya hushåll anslutits till det kommunala VA-nätet, vilket är nästan 100 fler än målsättningen. Under året har även inventeringarna av enskilda avloppsanläggningar nästan fördubblats jämfört med föregående år.
Arbetet med att skapa ett socialt 
hållbart samhälle har under året bland annat inneburit att två tonårssafarier har genomförts med syfte att ge föräldrar en bild av omfattningen av alkohol- och droganvändningen bland tonåringar i Värmdö och hur de kan agera för att minska risken att deras barn ska använda alkohol och andra droger.
Värmdö kommun samverkar också med krognäring, vaktbolag och polis för att eliminera krogrelaterat våld med metoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark. Cirka 30 personer från fyra krogar i kommunen deltog under 2016 års utbildning.

Some descriptionInflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.
Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.
För 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, två av fem målsättningar avseende inriktningsmålet inflytande och dialog. Tre effektmål har bedömts som inte uppfyllda.  Inriktningsmålet har ett särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna vars inflytande bland annat skett genom utvecklandet av nya former för ungdomsdialog, uppstart av ett ungdomsråd, samt ett ungdomsting med tema trygghet.
För att skapa dialog och öka invånarnas inflytande över kommunens utveckling har kommunen under året genomfört två medborgardialoger, utöver det dialogarbete som pågår löpande med ungdomar. I juni genomfördes en medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling och trafiklösningar och i december hölls en dialog om framtidens Ekedalsskola.
E-förslag är en möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgarna och ett sätt för kommunens förtroendevalda att få information om vilka frågor som medborgarna anser är viktiga. Förslag lämnas in på kommunens hemsida och under den tid ett e-förslag är aktivt kan andra personer stödja förslaget.
Under 2016 inkom 18 ärenden varav 10 stycken godkändes och publicerades som e-förslag. Inget av de publicerade förslagen har stötts av 500 personer. Detta kan jämföras med 17 inkomna ärenden, varav 12 godkända, under 2015, där ett av förslagen nådde fler än 500 röster.

Some descriptionOmsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.
Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.
Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.
För 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis åtta av tio målsättningar avseende omsorg och trygghet. Ett effektmål saknar mätning för året och ett effektmål är inte uppfyllt. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har fyra indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för säkerheten och tryggheten. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål.
Medborgarnas upplevda trygghet mäts inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. 2016 års resultat är något lägre än föregående år men högre än genomsnittet för deltagande kommuner. Upplevd trygghet bland ungdomar mäts genom Stockholmsenkäten. Både bland elever i åk. 9 och åk. 2, gymnasiet har den upplevda tryggheten minskat något från föregående mätning men är i nivå med genomsnittet bland ungdomar i Stockholms län.
Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s öppna jämförelser. Mätningen genomförs inte varje år men det senaste resultatet visar en förbättring från föregående mätning och ett resultat som är högre än genomsnittet.
För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom flera områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2016:
Inom socialtjänsten har implementering av metoden Signs of Safety påbörjats, vilket är en metod som utgår från att stärka individen genom dess eget nätverk, både det privata och professionella. Det preventiva arbetet har förstärkts och utökats i syfte att förebygga ohälsa, alkohol- och droganvändning samt kriminalitet hos barn och unga. Inriktningen är att åstadkomma tidig upptäckt, ge rätt stöd i rätt tid, föräldrastöd/utbildning och ge ökade kunskaper till andra vuxna som finns i ungas vardag.
Kommunens trygghetsråd har under året haft tre möten; ett under våren och två under hösten 2016. Under våren 2017 kommer en utvärdering genomföras enligt uppdrag från kommunstyrelsen där bland annat deltagare i rådet kommer ses över.
För att stärka den demokratiska värdegrunden bland skolelever och ge personalen metoder för att bemöta extrema åsikter bland ungdomar gästade forumteatergruppen Tage Granit 
kommunen. Skolpersonal från kommunens högstadieskolor bjöds in och fokus för aktiviteten var att bemöta extrema åsikter och att tala med ungdomar om dessa frågor.

Some descriptionLivslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.
Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalité. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.
För 2016 uppnår Värmdö kommun delvis tre av fem målsättningar avseende livslångt lärande för livet och arbetslivet. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har två indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för kommunens verksamhet. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål.
Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Värmdö kommuns resultat för 2016 är en mindre försämring mot föregående år men i nivå med genomsnittet bland deltagande kommuner.
Kommunens företagsklimat mäts inom ramen för SKL:s öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance. Värmdös resultat för 2016 innebär en försämring från föregående år då Värmdö kommun var årets klättrare. Kommunen arbetar aktivt med att utveckla och förbättra företagsklimatet och näringslivets förutsättningar att växa i kommunen.
För att nå inriktningsmålet krävs insatser inom flera områden. Följande är exempel på aktiviteter som genomförts under 2016:
För att skapa goda förutsättningar för varje elev som har behov av vuxenutbildning är matchningen mellan elev och skola mycket viktig, liksom att det finns ett brett utbud av skolor och utbildningsalternativ. Kommunen arbetar bland annat med att förbättra metoder för bättre matchning samt implementering av Early Warning System, som inte enbart förebygger avbrott utan också är ett verktyg för att tidigt upptäcka elever som halkar efter.
Under mars genomfördes en workshop där förtroendevalda, tjänstepersoner och rektorer förde dialog om skolutveckling i grundskolan. Syftet var att skapa engagemang för hur varje roll bäst stödjer långsiktig skolutveckling samt att öka samsynen om den fortsatta skolutvecklingen. Som en fortsättning på workshopen genomfördes en studieresa till Sandvikens kommun för förtroendevalda, tjänstepersoner och förskolechefer/rektorer med temat skolutveckling genom digitalisering.
Värmdö kommun deltar även i SKL:s pilotprojekt om kvalitet i förskolan som går ut på att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet. Kvalitetsbedömningen sker inom tre områden; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete.

Some descriptionLedarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de 
kommunala styrdokumenten är 
grunden för vårt uppdrag.
Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga 
förutsättningar för att skapa en 
gemensam kultur som inger mod, 
öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.
 Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i 
livets alla skeden.
För 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, de tre effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. För att nå inriktningsmålet krävs olika insatser. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har under 2016 en rad aktiviteter och utbildningar genomförts.
Inom ramen för den så kallade 
Ledarakademin har kommunen under 2016 genomfört utbildningar inom lönebildning, rekrytering, samverkan, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Vidare har utbildningar genomförts inom Klart ledarskap, som riktar sig till erfarna ledare, samt nychefsprogrammet för nya chefer.
För att nå den personalpolitiska visionen om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare har flera olika åtgärder genomförts avseende kommunens anställnings
erbjudande, det vill säga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt inom kommunikationen av kommunen som arbetsgivare. Bland annat har en genomlysning genomförts av kommunens befintliga förmåner och nya förmåner har beslutats. Implementeringen av de nya förmånerna har inletts och kommunen har även tydliggjort kommunikationen kring gällande förmåner, dvs. hela anställningserbjudandet.

Some descriptionResurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa 
direktiv om cirkulär ekonomi för EU.
Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.
För 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, tre av fyra målsättningar vad gäller inriktningsmålet resurshushållning. Ett effektmål uppnås inte.
Kommunens låneskuld har sjunkit marginellt från 1 583 mnkr år 2015 till 1 579 mnkr år 2016. Det kan noteras att under 2016 har en betydande del av skulden, 694 mnkr, fördelats om från traditionella kreditinstitut till utlåning från kommunens eget bolag, Kommunhuset i Värmdö AB (grunden för utlåningen är bolagets stora kassa efter försäljningen av aktier i VärmdöBostäder AB). Därmed minskade lån från kreditinstitut under året till 885 mnkr.
I linje med målet om lägsta möjliga skatteuttag sänktes den kommunala skattesatsen 2016 med 5 öre, vidare beslutades under året om ytterligare skattesänkning 2017 med 70 öre.
Under 2016 har antalet hushåll som sorterar ut matavfall ökat med 1 290 stycken. Nu har 54 procent av kommunens lägenheter i flerbostadshus möjlighet att sortera sitt matavfall, att jämföra med det nationella miljömålet om 50 procent.