Balansräkning

Tkr

Not

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

TILLGÅNGAR

         

Anläggningstillgångar

         

Immateriella anläggningstillgångar

10

12 475

12 051

12 540

12 132

Mark, fastigheter och anläggningar

11

2 541 164

2 499 605

3 457 412

3 355 559

Övervärde på fastigheter

12


6 238

7 921

Maskiner och inventarier

13

45 883

49 368

64 746

69 891

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

14

1 049

2 837

1 049

2 837

Pågående nyanläggningar

15

550 935

330 415

574 786

345 671

Finansiella anläggningstillgångar

16

257 782

265 588

48 994

57 645

Summa anläggningstillgångar

 

3 409 288

3 159 864

4 165 765

3 851 656

           

Omsättningstillgångar

         

Lager och exploateringsfastigheter

17

118 847

105 849

157 063

143 892

Övriga kortfristiga fordringar

18

311 644

259 997

304 794

250 771

Kassa och bank

 

82 383

153 138

165 085

931 581

Summa omsättningstillgångar

 

512 874

518 984

626 942

1 326 244

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 922 162

3 678 848

4 792 707

5 177 900

           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

         

Eget kapital

         

Eget kapital

19

1 012 214

907 330

1 864 321

1 745 939

Årets resultat

19

157 175

100 059

235 045

113 557

Summa eget kapital

 

1 169 389

1 007 389

2 099 366

1 859 496

           

Avsättningar

         

Avsättningar för pensioner

20

233 063

218 732

233 063

218 732

Avsättning för uppskjuten skatt

 

19 162

6 087

Summa avsättningar

 

233 063

218 732

252 225

224 819

           

Skulder

         

Långfristiga skulder

21

2 055 605

2 018 575

1 919 155

2 606 943

Kortfristiga skulder

22

464 105

434 152

521 961

486 642

Summa skulder

 

2 519 710

2 452 727

2 441 116

3 093 585

SUMMA EGET KAPITALAVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

3 922 162

3 678 848

4 792 707

5 177 900

           

STÄLLDA SÄKERHETER

         

Fastighetsinteckningar

 

Inga

Inga

322 940

188 195

           

ANSVARSFÖRBINDELSER

         

Borgensengagemang

23

282 931

453 764

31 136

32 615

           

Pensionsförpliktelser

24

533 823

552 910

533 823

552 910