Betalningsflödesrapport

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Den löpande verksamheten

       

Årets resultat

157 175

100 059

235 045

113 557

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

       

Avskrivningar

95 830

90 674

59 563

119 039

Fusionsdifferens

52

Avrundningsdifferens

2

Minskning / ökning av avsättningar

14 331

15 810

14 331

15810

Minskning/Ökning av uppskjuten skatt

13075

1 139

Effekt av avskrivning på uthyrd expl. Fastighet

-111

-111

-118

-111

Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar

-547

1

-433

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

266 678

206 433

 321 463

249 488


Förändring i rörelsekapital

       

Förändring av fordringar

-51 647

-33 139

-54 023

-36 690

Förändring av lager och exploateringsfastigheter

-12 998

1 211

-13 171

1 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-64 645

-31 928

-67 194

-35 165


Investeringsverksamheten

       

Förvärv immateriella och materiella anläggningstillgångar

-380 260

-294 528

-412 627

-311 992

Försäljningsinkomster och bidrag materiella anläggningstillgångar

27 858

30 855

16 792

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-352 402

-294 528

-381 772

-295 200


Finansieringsverksamheten

       

Förändring av finansiella tillgångar

7 164

702 883

Förändring av långfristig utlåning

7 806

20 628

1 447

1 736

Förändring av nettolåneskuld

71 808

180 122

-647 644

187 180

Nettoinvestering i aktier

-4 087

40

-18 263

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

79 614

196 663

-638 993

873 536

 

 

 

 

 

Total kassaflöde

-70 755

76 640

-766 496

792 659

Likvida medel vid årets början

153 138

76 498

931 581

138 922

Likvida medel vid årets slut

82 383

153 138

165 085

931 581

Förändring i kassa enligt BR

-70 755

76 640

-766 496

792 659