Kommunen Driftsredovisning

Nämnd/styrelse

Intäkter

Kostnader

Netto

Tkr

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Redovisning

Avvikelse
mot budget

Kommunfullmäktige

0

0

6 984

-584

6 984

-584

Överförmyndarnämnd

-3 381

1 567

6 280

-1 802

2 899

-235

Kommunstyrelse

-113 049

13 697

237 906

16 962

124 857

 30 659

Utbildningsnämnd

-1 003 466

33 961

2 071 788

-1 998

1 068 322

31 963

Kultur- och fritidsnämnd

-54 743

2 328

159 668

11 042

104 925

13 370

Vård- och omsorgsnämnd

-343 005

-2 583

783 006

-19 986

440 001

-22 569

Socialnämnd

-180 066

22 769

366 998

-45 337

186 932

-22 568

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

-31 007

1 607

34 633

1 315

3 626

2 922

Näringslivsnämnd

-33 890

1 308

69 479

52

35 589

1 360

Teknisk nämnd, skattefinansierad

-246 433

11 495

274 757

-8 256

28 324

3 239

Renhållning (taxefinansierad)

-62 523

-5 430

62 523

9 093

0

3 663

VA (taxefinansierad)

-101 218

-5 275

101 218

5 585

0

310

Summa nämnder/styrelser
inkl VA och Renhållning


-2 172 781


75 444


4 175 240


-33 914


2 002 459


41 530

Finansiering

           

TOTALT

-2 172 781

75 444

4 175 240

-33 914

2 002 459

 41 530