Kommunen Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse, Tkr

Netto

Årets budget

Årets budget

(inkl överföring
av oförbrukade
budgetmedel)

Resterande 

budgetmedel

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnd

Kommunstyrelse

113 853

53 000

489 091

375 238

Utbildningsnämnd

6 687

15 000

15 000

8 313

Kultur- och fritidsnämnd

10 670

12 000

25 990

15 320

Vård.- och omsorgsnämnd

869

0

0

-869

Socialnämnd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Näringslivsnämnd

Teknisk nämnd, skattefinansierad

149 093

39 275

395 917

246 824

Teknisk nämnd, taxefinansierad

99 088

119 614

299 188

200 100

Summa investeringar

380 260

238 889

1 225 186

844 926