Noter – Kommun och koncern

Noter resultaträkning

» 1 Verksamhetens intäkter

» 2 Jämförelsestörande poster

» 3 Verksamhetens kostnader

» 4 Avskrivningar

» 5 Skatteintäkter

» 6 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

» 7 Avgifter i utjämningssystemen

» 8 Finansiella intäkter

» 9 Finansiella kostnader

Noter balansräkning

» 10 Immateriella tillgångar

» 11 Mark, fastigheter och anläggningar

» 12 Övervärde på fastigheter

» 13 Maskiner och inventarier

» 14 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

» 15 Pågående nyanläggningar

» 16 Finansiella anläggningstillgångar

» 17 Lager och exploateringsfastigheter

» 18 Övriga kortfristiga fordringar

» 19 Eget kapital

» 20 Avsättningar för pensioner och löneskatt

» 21 Långfristiga skulder

» 22 Kortfristiga skulder

Noter ansvarsförbindelser

» 23 Borgensengagemang

» 24 Pensionsförpliktelser

Övriga tilläggsupplysningar

» Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

» Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

» Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun