Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisning

2 172 793

2 058 864

917 517

851 390

Avgår:

       

Interna förvaltningsersättningar

-1 429 219

-1 389 969

Verksamhetens externa intäkter

743 574

668 895

917 517

851 390

vilka består av:

       

   Försäljningsmedel

14 878

13 227

18 312

32 353

   Taxor och avgifter

256 249

264 025

257 019

264 025

   Hyror & arrenden

72 364

74 857

225 565

240 773

   Bidrag

267 663

188 556

284 990

190 237

   Försäljning av verksamheter

132 222

126 408

131 433

117 803

   Försäljning av anläggningstillgångar

193

1 820

193

6 198

   Finansiella intäkter

5

0

5

0

         

Tillkommer finansförvaltningens poster:

       

Statsbidrag maxtaxan

15 128

16 127

Statsbidrag kvalitetssäkring

2 583

2 580

Bostadsbyggnadsbidrag

7 979

7 979

Övriga intäkter

478

-1 494

23 942

5 830

Finansiella intäkter

294

288

294

288

Verksamhetens externa intäkter

770 024

686 396

949 720

857 507

 

Till Noter – Kommun och koncern