Not 10 Immateriella tillgångar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Förvärvade immateriella tillgångar

       

Ingående värde

8 940

10 748

9 021

10 748

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

2 668

2 298

2 668

2 298

Årets investering81

Avskrivningar

-3 869

-4 106

-3 885

-4 106

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

7 739

8 940

7 804

9 021

         

Ledningsrätter

       

Ingående värde

3 111

3 112

3 111

3 112

Rättning av fel


 


 

Årets investering

1 625

1 625

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

4 736

3 111

4 736

3 111

BOKFÖRT VÄRDE TOTALT IMMATERIELLA

12 475

12 051

12 540

12 132

         

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

       

Förvärvade immateriella tillgångar

       

Kommunövergripande system

       

Anskaffningsvärde

22 575

22 575

22 575

22 575

Ackumulerade avskrivningar

-19 126

-16 821

-19 126

-16 821

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

3 449

5 754

3 449

5 754

Avskrivningstid

4-10 år

4-10 år

4-10 år

4-10 år

         

Verksamhetsstödjande system

       

Anskaffningsvärde

6 782

6 565

6 863

6 646

Ackumulerade avskrivningar

-6 240

-5 680

-6 256

-5 680

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

542

885

607

966

Avskrivningstid

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

         

Kartsystem

       

Anskaffningsvärde

10 348

7 897

10 348

7 897

Ackumulerade avskrivningar

-6 600

-5 596

-6 600

-5 596

Ackumulerade nedskrivningar

 


 


Bokfört värde

3 748

2 301

3 748

2 301

Avskrivningstid

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

         

Ledningsrätter

       

Anskaffningsvärde

4 736

3 111

4 736

3 111

Ackumulerade nedskrivningar

 


 


Bokfört värde

4 736

3 111

4 736

3 111

Ej avskrivningsbar tillgång

       


Linjär avskrivning tillämpas för förvärvade immateriella tillgångar.
Ledningsrätter bedömts inte minska i värde och avskrivs ej.

Till Noter – Kommun och koncern