Not 11 Mark, fastigheter och anläggningar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Ingående värde

2 499 605

2 369 676

3 355 559

3 218 116

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

121 039

156 780

133 849

202 687

Årets inköp av fastigheter

22 818

43 033

32 072

44 396

Årets förvärv genom fusion7 025

Avskrivningar

-74 079

-69 115

-99 622

-93 438

Omrubricering

546

1 929

-20 583

Årets utrangering

-907

-769

-3 683

-2 536

Årets reavinst

24 356

9 851

24 356

9 583

Årets försäljningsinkomster

-52 214

-9 851

-52 214

-9 851

Årets återföring av nedskrivning65 166

160

Bokfört värde

2 541 164

2 499 605

3 457 412

3 355 559

         

Mark, fastigheter och anläggningar

       

Anskaffningsvärde

3 133 581

3 021 677

4 352 446

4 221 343

Ackumulerade avskrivningar

-592 417

-522 072

-888 957

-794 541

Ackumulerade nedskrivningar-6 077

-71 243

Bokfört värde

2 541 164

2 499 605

3 457 412

3 355 559

Avskrivningstid

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga fastigheter och anläggningar.

5-70 år

5-70 år

5-70 år

5-70 år

       
         

Taxeringsvärden

       

Mark och byggnad

313 735

109 200

2 196 655

1 720 411

 

Till Noter – Kommun och koncern