Not 12 Övervärde på fastigheter

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Ingående värde

7 921

30 788

Årets inköp

Årets avskrivning

-300

-340

Årets försäljning

 

-22 527

Omrubricering

-1 383

Bokfört värde

0

0

6 238

7 921

 

Till Noter – Kommun och koncern