Not 13 Maskiner och inventarier

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Ingående värde

49 368

52 087

69 891

53 157

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

1 663

3 199

1 663

4 393

Årets investeringar

9 584

9 385

11 179

10 177

Omrubricering

20 583

Avskrivningar

-14 729

-15 207

-17 763

-18 251

Årets försäljning/utrangering

-3

-96

-224

-168

Bokfört värde

45 883

49 368

64 746

69 891

         

Maskiner och inventarier

       

Anskaffningsvärde

315 285

304 968

347 063

335 372

Ackumulerade avskrivningar

-269 402

-255 600

-282 317

-265 481

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde

45 883

49 368

64 746

69 891

Avskrivningstid

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.


Till Noter – Kommun och koncern