Not 14 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Ingående värde

2 837

3 869

2 837

3 869

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

271

238

271

238

Årets investeringar

72

72

Avskrivningar

-1 055

-1 270

-1055

-1 270

Årets försäljning/utrangering

-1 076

-1 076

Bokfört värde

1 049

2 837

1 049

2 837

         

Förbättringsutgifter på fastigheter
ej ägda av kommunen

       

Anskaffningsvärde

18 714

23 418

18 714

23 418

Ackumulerade avskrivningar

-17 665

-20 581

-17 665

-20 581

Omrubricering

Bokfört värde

1 049

2 837

1 049

2 837

         

Avskrivningstid

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år


Linjär avskrivning tillämpas för samtliga förbättringsutgifter.
 

Till Noter – Kommun och koncern