Not 15 Pågående nyanläggningar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Ingående värde

330 415

250 820

345 671

297 949

Årets investeringar

346 161

242 110

367 679

257 338

Omrubricering

-113

Omklassificering till byggnad och inventarier

-125 641

-162 515

-138 451

-209 616

Bokfört värde

550 935

330 415

574 786

345 671

Avskrivningstid

       


Pågående investeringar avskrivs ej.


Till Noter – Kommun och koncern