Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Aktier

63 025

63 025

3 489

3 529

Varav ägd andel

       

   Kommunhuset i Värmdö AB 100%

59 536

59 536

Andelar

36 200

36 200

36 200

36 200

Utlämnade lån

5 354

6 801

5 354

6 801

Bostadsrätter

8 761

8 761

3 625

3 625

Uppskjuten skattefordran

7 274

Andra långfristiga fordringar

326

216

Långfristiga koncernfordringar

150 705

156 073

Avgår:

       

Kommande års amortering av långfristig koncernfordran dotterbolag

-6263

-5272

Bokfört värde

257 782

265 588

48 994

57 645

 

Till Noter – Kommun och koncern