Not 17 Lager och exploateringsfastigheter

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Lager

194

200

404

371

Exploateringsfastigheter

 

 

   

Ingående värde

99 671

101 342

137 543

139 215

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

 

Årets investeringar

13 000

56

13 140

56

Omrubricering

Årets försäljning/utrangering

-443

-1 616

-443

-1 616

Avskrivningar

-111

-111

-117

-111

Bokfört värde förvärvade Exploateringsfastigheter

112 117

99 671

150 123

137 544

         

Pågående investering på exploateringsfastigheter

       

Ingående värde

5 978

5 717

5 978

5 717

Årets investering

558

800

558

800

Årets aktivering av avslutade projekt

Omrubricering

-539

-539

Bokfört värde pågående investering på exploateringsfastigheter

6 536

5 978

6 536

5 978

Bokfört värde totalt lager och exploateringsfastigheter

118 847

105 849

157 063

143 893

 

Till Noter – Kommun och koncern