Not 18 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Avräkningar

402

228

402

Kundfordringar

36 447

31 172

38 153

29 121

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

122 113

76 547

119 072

71 766

Skatteavräkning

89 363

79 100

89 363

79 100

Skattefordringar

955

968

Övriga fordringar

53 964

59 541

56 849

65 679

Kortfristig fordran VA-kollektivet

4 137

4 137

Koncernfordran dotterbolag

3 092

4 000

Tillkommer:

       

Kommande års amortering av långfristig koncernfordran dotterbolag

6 263

5 272

Summa

311 644

259 997

304 794

250 771

 

Till Noter – Kommun och koncern