Not 19 Eget kapital

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

1 007 389

907 330

1 859 496

1 043 002

Förändringar direkt mot eget kapital

4 825

4 825

Fusionsdifferens

52

Omräkningsdiff

2

         

Transaktioner med ägare

       

Förändring av ägarandel i dotterföretag

702 883

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip

1 012 214

907 330

1 864 321

1 745 939

Varav Minoritetens andel

   

50 250

50 951

Årets resultat

157 175

100 059

235 045

113 557

Varav Minoritetens andel 

   

33 503

-1 744

Summa Eget kapital

1 169 389

1 007 389

2 099 366

1 859 496

Varav Minoritetens andel 

   

83 753

49 207

 

Till Noter – Kommun och koncern