Not 20 Avsättningar för pensioner och löneskatt

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Ingående avsättning

218 732

202 922

218 732

202 922

Nya förpliktelser under året

17 528

17 964

17 528

17 964

Varav

       

   Nyintjänad pension

15 568

14 822

15 568

14 822

   Ränte- och basbelopps-uppräkning

1 999

2 834

1 999

2 834

   Pension till efterlevande

   Övrig post

-110

-299

-110

-299

Årets utbetalningar

-6 029

-5 206

-6 029

-5 206

Förändring av löneskatt

2 832

3 052

2 832

3 052

Summa avsatt till pensioner

233 063

218 732

233 063

218 732

Aktualiseringsgrad

95 %

95 %

   

 

Till Noter – Kommun och koncern