Not 21 Långfristiga skulder

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Skulder till kreditinstitut

884 665

1 583 045

1 450 155

2 171 413

Förutbetalda VA-anslutningar

367 246

350 453

367 246

350 453

Förutbetalda ersättningar övrigt

116 929

109 642

116 929

109 642

Andra långfristiga skulder

8 650

8 650

Skulder till koncernföretag

694 000

Avgår:

       

Kommande års upplösning av förutbetalda VA-anslutningar

-6 871

-6 469

-6 871

-6 469

Kommande års upplösning av förutbetalda ersättningar övrigt

-1 394

-1 496

-1 394

-1 496

Kommande års amortering av långfristig skuld

-7 620

-16 600

-15 560

-16 600

Summa

2 055 605

2 018 575

1 919 155

2 606 943

 

Till Noter – Kommun och koncern