Not 22 Kortfristiga skulder

 

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Skulder till kreditinstitut

6 719

Leverantörsskulder

187 679

184 694

204 570

200 723

Semesterlöneskuld mm

48 805

47 775

48 805

47 775

Arbetsgivaravgifter, skatter

49 889

46 811

49 889

46 811

Pensioner, individuell del

42 980

40 000

42 980

40 000

Särskild löneskatt pensioner individuell del

10 427

10 321

10 523

10 321

Särskild löneskatt föregående års avsättning individuell del

10 825

9 696

10 825

9 696

Särskild löneskatt löneväxling

403

308

403

308

Förutbetalda intäkter

12 794

10 937

12 794

10 937

Förutbetalda skatteintäkter

8 445

2 795

8 445

2 795

Upplupna räntekostnader

2 244

3 214

2 244

3 214

Upplupna kostnader

29 826

30 398

53 980

53 751

Koncernskulder dotterbolag

1 595

1 601

Övriga kortfristiga skulder

41 407

21 037

45 058

26 083

Övriga kortfristiga skulder - VA-kollektivet

901

901

Tillkommer:

       

Kommande års upplösning av förutbetalda VA-anslutningar

6 871

6 469

6 871

6 469

Kommande års upplösning av förutbetalda ersättningar övrigt

1 394

1 496

1 394

1 496

Kommande års amortering av långfristig skuld

7 620

16 600

15 560

26 263

Summa

464 105

434 152

521 961

486 642

 

Till Noter – Kommun och koncern