Not 23 Borgensengagemang

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen

2015

Borgen till kommunala företag

252 000

421 355

Förlustansvar för egna hem

323

484

323

484

Övriga borgensåtaganden 

30 608

31 925

30 813

32 131

Solidarisk borgen 1)

       

Summa

282 931

453 764

31 136

32 615


1) Utnyttjad  borgen 271 981 ( f.å 440 641)                


2) Solidarisk borgen

Värmdö kommun har i december 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värmdö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 245 549 373 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 1 217 766 065 kronor.

Till Noter – Kommun och koncern