Not 24 Pensionsförpliktelser

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Ingående avsättning

552 910

568 865

552 910

568 865

Nya förpliktelser under året

4 222

6 765

4 222

6 765

Varav

       

   Ränte- och basbeloppsuppräkning

5 915

8 219

5 915

8 219

Övrig post

-686

285

-686

285

Årets utbetalningar

-19 583

-19 605

-19 583

-19 605

Förändring av löneskatt

-3 726

-3 115

-3 726

-3 115

Summa avsatt till pensioner

533 823

552 910

533 823

552 910

 

Till Noter – Kommun och koncern