Not 3 Verksamhetens kostnader

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Verksamhetens kostnader 

-4 175 251

-3 984 280

-2 785 617

-2 626 172

Avgår verksamhetskostnader som särredovisas:

       

Interna förvaltningskostnader

1 435 080

1 407 701

Avskrivning på anläggningstillgångar

95 830

90 674

Pensionskostnad redovisad på verksamheterna

50 533

47 676

Löneskatt på årets pensionskostnad

12 022

11 270

Verksamhetens externa kostnader

-2 581 786

-2 426 959

-2 785 617

-2 626 172

vilka består av:

       

   Kostnader – utgifter

-1 057 405

-978 801

-1 145 818

-1 063 980

   Kostnader för arbetskraft

-1 244 557

-1 171 496

-1 366 128

-1 287 594

   Övriga verksamhetskostnader

-278 789

-276 257

-272 636

-274 186

   Finansiella kostnader

-1 035

-405

-1 035

-405

Årets pensionskostnad

-58 570

-53 844


Löneskatt på årets pensionskostnad

-14 557

-13 446


Omställningsförsäkring KOM-KL

70

-22


Tillkommer finansförvaltningens poster

       

Lämnade bidrag till ägda bolag


-7 291


Personalkostnader

68

44


Övriga kostnader

-919

-684


Utbetalade pensioner, premier

-25 658

-24 930


Löneskatt på pensioner, premier

-6 231

-6 041


Interna förda till investeringsredovisning

12 777

11 404Verksamhetens externa kostnader

-2 674 806

-2 521 769

-2 785 617

-2 626 165

 

Till Noter – Kommun och koncern