Not 4 Avskrivningar

Tkr

Kommunen 2016

Kommunen 2015

Koncernen 2016

Koncernen 2015

Årets avskrivning på förvärvade immateriella tillgångar

-3 869

-4 106

-3 885

-4 106

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

-74 190

-69 115

-100 039

-94 596

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-14 729

-15 207

-17 763

-18 251

Årets avskrivning förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda
av kommunen

 

-1 055

 

-1 270

 

-1 055

 

-1 270

Årets avskrivning av uthyrd exploateringsfastighet


-111


-111

Nedskrivning av aktier och andelarUtrangeringar 

-1 987

-865

-1 987

-865

Återföring av tidigare nedskrivningar65 166

160

Summa

-95 830

-90 674

-59 563

-119 039

 

Till Noter – Kommun och koncern