Not 5 Skatteintäkter

Tkr

Kommunen
2016

Kommunen
2015

Koncernen
2016

Koncernen
2015

Kommunalskatt

1 981 877

1 862 135

1 981 877

1 862 135

Skatteavräkning

-6 744

-1 340

-6 744

-1 340

Summa

1 975 133

1 860 795

1 975 133

1 860 795

 

Till Noter – Kommun och koncern