Övriga tilläggsupplysningar

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år 

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

18 258

13 310

Lokalhyra

34 870

87 141

2 179

Total leasing 

53 128

100 451

2 179

 

Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år 

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

18 360

13 372

Lokalhyra

34 870

87 141

2 179

Total leasing 

53 230

100 513

2 179

 

Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun

Tkr

2016

2015

Kortfristig skuld

   

Pensioner, individuell del

42 980

40 000

Särskild löneskatt pensioner individuell del

10 427

10 321

Särskild löneskatt föregående års avsättning

10 825

9 696

Särskild löneskatt på utbetalade pensioner & pensionsförsäkringspremier

6 232

6 019

Delsumma

70 464

66 036

     

Avsättning

   

Avsättning för pensioner exkl. ÖK-SAP, överenskommen särskild avtalspension

185 426

173 822

Avsättning för ÖK-SAP, överenskommen särskild avtalspension

   

Avsättning pensioner övriga

2 135

2 240

Särskild löneskatt

45 502

42 670

Delsumma

233 063

218 732

     

Ansvarsförbindelser

   

Pensionsförpliktelser intjänade t.o.m 1997-12-31

429 602

444 962

Löneskatt på dessa

104 221

107 948

Delsumma

533 823

552 910

Totala pensionsåtaganden

837 350

837 678

 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmån som intjänats före år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och uppgick till 25,6 mnkr (redovisas inte i noten).
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning eller kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner reserveras också löneskatt som en kostnad.
Pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår vid årsskiftet till 837,4 mnkr. Av detta redovisas 70,5 mnkr som kortfristig skuld avseende den s.k individuella delen som utbetalas i mars 2017 (utbetalningen av särskild löneskatt görs i mars nästkommande år), 553,8 mnkr som ansvarsförbindelse inom linjen samt 233,1 mnkr som avsättning.


Till Noter – Kommun och koncern