Noter – Renhållning och slam

Noter Resultaträkning

» Not 1 Verksamhetens intäkter

» Not 2 Verksamhetens kostnader

» Not 3 Avskrivningar

Noter Balansräkning

» Not 4 Materiella anläggningstillgångar

» Not 5 Pågående nyanläggningar

» Not 6 Upplupna taxor

» Not 7 Övriga skulder