Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr

2016

2015

Försäljningsmedel

Taxor och avgifter

59 250

68 274

Hyror & arrenden

Bidrag

1 411

1 433

Interna intäkter

1 862

1 635

Summa 

62 523

71 342Till Noter – Renhållning och slam