Not 3 Avskrivningar

Tkr

2016

2015

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-380

-410

Årets avskrivning bilar

-36

-36

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

-2 583

-2 473

Årets avskrivning förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

-9

-9

Summa 

-3 008

-2 928

 

Till Noter – Renhållning och slam