Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Tkr

2016

2015

Maskiner och inventarier

   

Ingående värde

1 619

1 893

Årets investering

557

136

Avskrivningar

-380

-410

Bokfört värde maskiner

1 796

1 619

     

Bilar

   

Ingående värde

106

142

Årets investering

Avskrivningar

-36

-36

Bokfört värde bilar

70

106

     

Mark, fastigheter och anläggningar 

   

Ingående värde

38 739

37 419

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

3 793

Avskrivningar

-2 583

-2 473

Rättning av fel 1)

-4 665

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

31 491

38 739

     

Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

   

Ingående värde

178

187

Årets investeringar från pågående nyanläggningar

Avskrivningar

-9

-9

Bokfört förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

169

178

     

Bokfört värde totalt anläggningstillgångar

33 526

40 642


1) I ingående balans är för hög i förhållande till de anläggningar som tillhör RH-kollektivet.


Till Noter – Renhållning och slam